Ce ne sont que des geux
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Gebant op Bert Brussen

4 plaatsers

Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty De 95 stellingen op deze pagina op het SCHOOIERS forum

Bericht  dragonfist vr jun 11, 2010 4:12 pm

Gebant op Bert Brussen 95stellingen ...echte, waarachtige liefde en bijzondere ijver om de waarheid aan het licht te brengen wordt te Wittenberg onder leiding van de eerwaarde vader dr. Maarten Luther, augustijn, magister der vrije kunsten en der Heilige Schrift en daar ook gewoon hoogleraar in deze vakken gedisputeerd over de volgende stellingen.

Hij verzoekt daarom degenen, die niet aanwezig kunnen zijn om met ons daarover mondeling te disputeren, dit schriftelijk te doen.
In de naam van onze Heer Jezus Christus PROTEST
1. Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei: 'Doet boete' enz. (Matth. 4: 17), wilde Hij dat het hele leven van zijn gelovigen een voortdurende boete zou zijn.

2. Dit woord mag niet verstaan worden als betrekking hebbend op het sacrament van de boete dat bestaat uit biecht en genoegdoening en bediend wordt door het priesterlijk ambt.

3. Het heeft ook niet alleen betrekking op de innerlijke boete, ja de innerlijke boete is niets, als deze niet uiterlijk op allerlei wijze de versterving van het vlees bewerkt.

4. Daarom blijft de goddelijke straf, zolang de mens afkeer heeft van zichzelf - en dat is de echte innerlijke boete - bestaan tot aan de overgang uit dit tot het eeuwige leven.

5. De antichrist wil en kan geen andere straf kwijtschelden dan die hij heeft opgelegd naar eigen goeddunken of volgens papistische wetten.

6. De antichrist kan geen enkele schuld anders vergeven dan door te verklaren en te bekrachtigen, dat ze door God vergeven is; hij kan echter wel de schuld vergeven in die gevallen waarover hem dat recht toekomt. Bij minachting van dat recht zou die schuld blijven bestaan.

7. God vergeeft niemand de schuld zonder hem te brengen tot deemoedige gehoorzaamheid aan de priester als zijn plaatsvervanger.

8. De papistische regels over de boete zijn alleen bestemd voor de levenden en volgens diezelfde regels mag aan stervenden niets worden opgelegd.

9. Daarom bewijst de Heilige Geest ons door de antichrist een weldaad, waar deze in zijn decreten overal uitzonderingen maakt in geval van dood of uiterste nood.

10. De priesters, die voor stervenden papistische boetedoeningen tot in het vagevuur laten gelden, handelen ontwetend en verkeerd.

11. Dit onkruid, dat men papistische straffen laat doorlopen tot in het vagevuur, is zonder twijfel gezaaid toen de papenkolonels sliepen.

12. Vroeger werden 'papistische straffen' (dat is boete en genoegdoening voor begane zonde) niet ná, maar vóór de absolutie opgelegd om daardoor te beproeven of het berouw oprecht was.

13. De stervenden worden door hun dood verlost van dit alles; de stervenden gelden voor het kanoniek recht reeds als dood; ze zijn daar rechtens al van bevrijd.

14. Onvolkomen vroomheid of onvolkomen liefde veroorzaken op het sterfbed noodzakelijkerwijs grote angst; en des te groter naarmate die beide geringer zijn.

15. Die angst en schrik zijn op zichzelf - om van andere dingen nog maar te zwijgen - al voldoende om een mens de pijn van het vagevuur te doen gevoelen, ze benaderen de verschrikking der vertwijfeling.

16. Men kan zeggen, dat hel, vagevuur en hemel op dezelfde wijze te onderscheiden zijn als vertwijfelen, bijna vertwijfelen en heilszekerheid.

17. De zielen in het vagevuur zullen vermindering van de verschrikking wel net zo nodig hebben als toename van de liefde.

18. Er zijn geen redelijke en schriftuurlijke motieven voor de opvatting, dat zij niet meer in staat zijn verdienste te verwerven of in liefde toe te nemen.

19. Evenmin voor de opvatting, dat alle zielen in het vagevuur zeker zijn van hun behoud, ook al zijn wij daar wel heel zeker van.

20. Daarom bedoelt de antichrist met de woorden 'volkomen kwijtschelding van alle straffen' niet, dat zonder meer alle straffen kwijtgescholden zouden worden, maar alleen die straffen die hij zelf heeft opgelegd.

21. Daarom dwalen die Euro predikers die zeggen, dat door de Euro's van de antichrist de mens gered en bevrijd wordt van alle straffen.

22. De antichrist scheldt dus aan de zielen in het vagevuur geen enkele straf kwijt die zij in dit leven volgens de papistische regels hadden moeten boeten.

23. Als er sprake is van kwijtschelding van alle straffen, dan bestaat dat alleen voor de meest volkomenen, dus voor heel weinigen.

24. Daarom wordt een groot deel van het volk bedrogen, wanneer hun met een groots gebaar zonder onderscheid de vrijspraak van alle straf beloofd wordt.

25. Wat dus geldt voor de antichrist ten aanzien van het vagevuur in het algemeen, dat geldt evengoed voor elke papenkolonol en papensergeant in hun bisdom of parochie.

26. De antichrist doet er zeer goed aan de zielen in het vagevuur vergeving te schenken niet krachtens zijn sleutelmacht (die hij daartoe in het geheel niet heeft), maar op grond van de voorbede.

27. Het is puur menselijk gedoe, als men beweert, dat de ziel uit het vagevuur omhoogschiet, zodra de klank van het geld in de kist rinkelt.

28. Eén ding is zeker: zodra het geld in de kist klinkt kunnen gewinzucht en hebzucht toenemen, maar de voorbede van de Papentempel pleit op het welbehagen Gods alleen.

29. Wie weet eigenlijk, of alle zielen in het vagevuur wel verlost willen worden; denk maar aan wat verteld wordt over Sint Severinus en Sint Paschalis.

30. Niemand is zeker van de oprechtheid van zijn berouw, dus kan hij nog veel minder zeker zijn van de volledige vergeving.

31. Even zeldzaam als iemand met waarachtig berouw is iemand die waarlijk Euro ontvangt, dus zeer zeldzaam.

32. Wie denken door eurobiljetten zeker te zijn van hun behoud zullen met hun leraars onder het eeuwig oordeel vallen.

33. Men kan zich niet genoeg hoeden voor hen die de Euro van de antichrist een onschatbare gave Gods noemen waardoor de mens met God verzoend wordt.

34. Immers, de genade van de Euro heeft alleen maar betrekking op de door mensen bij de biecht opgelegde genoegdoeningen.

35. Niet christelijk prediken zij, die leren, dat zij die zielen uit het vagevuur loskopen of biechtbrieven verwerven geen berouw nodig hebben.

36. Ieder christen die oprecht berouw heeft, heeft een volkomen vergeving van straf en schuld, ook zonder eurobiljetten.

37. Ieder christen, hetzij dood of levend, heeft deel aan alle goederen van Christus en van de Papentempel, ook zonder eurobiljetten; het wordt alles door God geschonken.

38. Toch moet het aandeel van de antichrist in de vergeving niet veracht worden, want - zoals boven gezegd (st. 6) - ook dat is een aanzeggen en toezeggen van de goddelijke vergeving.

39. Het is erg moeilijk, ook voor de geleerdste theologen, om voor het volk tegelijk hoog op te geven van een overvloed aan Euro's en aan te sporen tot een waarachtig berouw.

40. Waarachtig berouw verlangt de straf (genoegdoening) en bemint die, maar de overvloed aan Euro's maakt onverschillig en doet die (straffen) haten, geeft daar althans gelegenheid toe.

41. Men moet voorzichtig zijn met het verkondigen van de antichristelijke Euro's, opdat bij het volk niet de verkeerde mening post vat, dat deze de voorkeur verdienen boven andere goede werken der liefde.

42. Men moet de christenen leren, dat het niet in de geest van de antichrist is, het verwerven van Euro's ook maar bij benadering op één lijn te stellen met een daad van barmhartigheid.

43. Men moet de christenen leren, dat wie aan een arme geeft of aan een behoeftige leent, beter doet dan wie een Euro koopt.

44. Want door een daad van liefde neemt de liefde toe en wordt de mens beter, maar door de Euro wordt hij niet beter, hoogstens van wat straffen bevrijd.

45. Men moet de christenen leren, dat wie een arme ziet, die over het hoofd ziet en in plaats daarvan een Euro koopt, niet de antichristelijke Euro maar wel de toorn Gods over zich heen krijgt.

46. Men moet de christenen leren, dat zij, als zij geen overdadige rijkdom bezitten, verplicht zijn wat voor hun huis nodig is te bewaren en het in geen geval aan Euro's te verspillen.

47. Men moet de christenen leren, dat Euro's kopen iets vrijwilligs is en geen gebod.

48. Men moet de christenen leren, dat de antichrist bij het schenken van Euro meer dan geld een gebed voor hem zelf nodig heeft en wenst.

49. Men moet de christenen leren, dat de antichristelijke Euro goed is zolang men daarop niet vertrouwt, maar dat er integendeel niets schadelijker is, als men daardoor de vreze Gods kwijt raakt.

50. Men moet de christenen leren, dat de antichrist, als hij wist van de afpersingen der Europredikers, liever zou willen, dat de St. Pieterskerk tot as zou verbranden dan dat die gebouwd moest worden van de huid, het vlees en het gebeente van zijn schapen.

51. Men moet de christenen leren, dat de antichrist bereid zou zijn - zoals hij dat ook verplicht is - zonodig de St. Pieterskerk te verkopen om van zijn eigen geld uit te delen aan velen van hen, bij wie de Eurokramers het geld uit de zak geklopt hebben.

52. Het vertrouwen om door Euro's zalig te worden is waardeloos, al zou de met de verkoop belaste beambte, de Eurocommissaris, ja ook de antichrist zelf zijn ziel ervoor in pand willen geven.

53. Wie ten behoeve van de Europreken de verkondiging van het Woord van God in de kerken in de omgeving verbieden, zijn vijanden van Christus en de antichrist.

54. Aan het Woord van God wordt onrecht gedaan, als men in een preek evenveel of zelfs meer tijd besteedt aan het verkondigen van de Euro dan aan het Woord van God.

55. Het is zeker de bedoeling van de antichrist, dat men, als er voor de Euro - het geringe - één klok geluid wordt, één processie en één dienst gehouden wordt, dat er dan voor de prediking van het Evangelie honderd klokken geluid worden, honderd processies gehouden worden en honderd diensten.

56. De 'schatten' der Papentempel waaruit de antichrist de Euro uitdeelt, zijn in de gemeente van Christus niet duidelijk genoeg aangegeven of bekend gemaakt.

57. Blijkbaar gaat het hier niet om tijdelijke goederen, want die zouden door velen van de predikers niet zo makkelijk met volle handen uitgedeeld worden, die zouden ze eerder inzamelen.

58. Het zijn ook niet de verdiensten van Christus en de heiligen, want die bewerken altijd, zonder toedoen van de antichrist, de genade voor de innerlijke mens en tegelijkertijd kruis, dood en hel voor de uitwendige mens.

59. St. Laurentius heeft de armen der gemeente de schatten der Papentempel genoemd; maar hij heeft daarbij het woord gebruikt naar de geest van zijn tijd.

60. Op goede gronden zeggen wij, dat de sleutelmacht van de Papentempel haar ware schat is, haar door de verdienste van Christus geschonken.

61. Want het is duidelijk, dat voor kwijtschelding van straf en vrijspraak in bepaalde gevallen de macht van de antichrist alleen voldoende is.

62. De ware schat der Papentempel echter is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.

63. Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want daardoor worden de eersten tot laatsten.

64. De schat der Euro's daarentegen is natuurlijk bijzonder geliefd, want daardoor worden de laatsten de eersten.

65. Dus zijn de schatten van het Evangelie de netten waarmee men vroeger de mensen met rijkdom ving.

66. De schatten van de Euro zijn de netten waarmee men nu de rijkdom van de mensen vangt.

67. De Euro, die door de predikers als de 'grootste genade' verkondigd wordt, moet inderdaad 'groot' heten, in die zin, dat hij veel opbrengt.

68. Maar de Euro is werkelijk uiterst gering, vergeleken met de genade van God en het geloofsleven onder het kruis.

69. De papenkolonels en pastoors zijn verplicht de commissarissen van de apostolische Euro met alle eerbied toe te laten.

70. Maar ze zijn nog meer verplicht met ogen en oren op te letten, dat deze commissarissen niet in plaats van wat de antichrist heeft opgedragen hun eigen fantasieën prediken.

71. Wie de waarheid van de antichristelijke Euro weerspreekt, die zij vervloekt!

72. Maar wie zich bezorgd maakt over de willekeur en de brutaliteit in de woorden van de Europredikers, die zij gezegend!

73. Zoals de antichrist terecht met zijn toorn en ban hen straft die ten aanzien van de Eurohandel allerlei bedrog plegen,

74. zo wil hij nog veel meer hen straffen met zijn toorn en de ban, die onder de dekmantel van de Euro met allerlei handigheden aan de heilige liefde en de waarheid afbreuk doen.

75. Te veronderstellen, dat de Euro van de antichrist zo krachtig werkt, dat hij een mens zou kunnen vrijspreken van de zonde, zelfs als hij (om iets onmogelijks te noemen) de moeder Gods verkracht had, is krankzinnig.

76. Wij stellen daarentegen, dat de antichristelijke Euro niet de schuld kan wegnemen van ook maar de geringste vergefelijke zonde.

77. Wie zegt, dat St. Petrus, als hij nu antichrist was, geen groter genade zou kunnen uitdelen, spreekt lastering tegen St. Petrus en de antichrist.

78. Daartegenover stellen wij, dat deze, ja iedere antichrist, over groter genaden (dan de Euro) beschikt namelijk over het Evangelie, de geestelijke krachten, de gave om gezond te maken enz. waarvan sprake is in 1 Cor. 12.

79. Als men zegt, dat het kruis, opgericht (in de kerken), gesierd met het antichristelijk wapen, evenveel macht heeft als het kruis van Christus, dan is dat een godslastering.

80. papenkolonels, priesters en theologen die dulden, dat men het volk dergelijke dingen predikt, zullen daarvan rekenschap moeten afleggen.

81. Een dergelijke onbeschaamde Europrediking maakt het ook geleerden moeilijk om de eer en de waardigheid van de antichrist in bescherming te nemen tegen laster en zeker ook tegen de scherpe vragen van leken.

82. Bijvoorbeeld: waarom ruimt de antichrist het vagevuur niet leeg vanwege zijn allerheiligste liefde en vanwege de grote nood der zielen - dat zou toch voor hem de meest voor de hand liggende reden moeten zijn -? Nu verlost hij immers oneindig veel zielen terwille van dat ellendige geld voor de bouw van de basiliek - een geringe reden.

83. Of: waarom blijven de dodenmissen en de jaarlijkse gedachtenisvieringen voor de overledenen dan nog bestaan en waarom geeft hij de jaargelden die daarvoor gesticht werden niet terug of staat hij hun teruggave niet toe, het is toch zeker onjuist om voor de al (door de Euro! vert.) verlosten nog te bidden?

84. Of: wat is dat voor een nieuwe vroomheid van God en van de antichrist, dat zij aan een goddeloze of bijvoorbeeld een vijand toestaan voor geld een godvrezende en door God beminde ziel te verlossen in plaats van dat zij die uit liefde omniet verlossen, vanwege de grote nood van een godvrezende en beminde ziel?

85. Of: waarom worden de oude boetevoorschriften, die toch allang feitelijk en praktisch zijn afgeschaft en als dode letter beschouwd moeten worden, nog met geld afgekocht in verband met de Euro, alsof zij nog van kracht en springlevend waren?

86. Of: waarom bouwt de antichrist nu niet liever de St. Pieterskerk van zijn eigen geld in plaats van dat van de arme christenen, terwijl toch zijn vermogen groter is dan dat van de rijkste Crassus?

87. Of: wat kan de antichrist nog kwijtschelden of schenken aan hen die door volkomen berouw reeds aanspraak hebben op volkomen vergeving en op het verkrijgen van alle geestelijke goederen?

88. Of: wat zou voor de Papentempel beter zijn, dan wanneer de antichrist, wat hij nu slechts eenmaal doet, dagelijks honderdmaal aan elke gelovige als kwijtschelding zou uitdelen?

89. Daar het de antichrist toch bij de Euro meer te doen is om de zaligheid der zielen dan om. het geld, waarom heeft hij dan de vroeger verleende brieven over Euro's doen vervallen, terwijl die toch evenveel uitwerking hadden?

90. Als men deze scherpe en ernstige bezwaren van de leken slechts met geweld wil onderdrukken en ze niet tot zwijgen wil brengen door met goede argumenten aan te komen, betekent dit, dat men de Papentempel en de antichrist aan de spot der vijanden prijs geeft en de christenen ongelukkig maakt.

91. Als de Euro's naar de geest en de bedoeling van de antichrist gepredikt werden, dan zouden die bezwaren makkelijk opgevangen kunnen worden, ja dan zouden ze nooit opgekomen zijn.

92. Weg dus met al die profeten, die tot de gemeente van Christus zeggen: 'Vrede, vrede' en er is geen vrede (Ezech. 13:10, 16).

93. Moge het echter die profeten welgaan, die tot de gemeente van Christus zeggen: Kruis, kruis en het is geen kruis.

94. Men moet de christenen aansporen om hun Hoofd Christus te trachten na te volgen door straffen, dood en hel heen,

95. en zo meer erop vertrouwen, dat zij door vele verdrukkingen heen de hemel binnengaan, dan door een lichtvaardig vertrouwen op die vrede.

31 oktober 1517
10 juni 2010
dragonfist
dragonfist
protestant
protestant

Aantal berichten : 67
Leeftijd : 55
Woonplaats : tuin
Points : 5721
Reputation : 0
Registration date : 28-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty De vuile leugenaars

Bericht  Butcherprophet wo jun 09, 2010 1:08 pm

Vandaag werd er hier dit commentaar van mij geweigert.
Er zitten meen ik geen gecensureerde woorden in.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/04/24/nederland-is-nooit-een-monarchie-geweest-1/

Wat een gelul.
De Bataafse Republiek begon in 1795. Dat is de inval van Napoleon. De Bataafse Rebubliek heeft hier de Eerste Koning neergezet, Lodewijk Napoleon, een familie lid van Napoleon Bonaparte. De Republiek van de Verenigde Provincien is aangevallen en vernietigd door de Bataafse Republiek van de Patriotten Facties, die gevlucht waren naar Frankrijk, toen Pruisen de Calvinistische Theocratische Republiek met de Prinsen van Oranje ondersteunde in de verdediging tegen de Patriotten Facties, die zich gek hadden laten maken door een pamflet dat is toegeschreven aan Baron Capelle tot aan den Pol. Aldus de officiele historie, die doorgaans geverifieerd wordt, mij bovendien ook juist lijkt.

Ik weet niet of je die leugens zelf verzint, of dat je die uit een bron haalt die loopt te liegen. Mocht je werkelijk geloven dat dit verhaal hierboven de waarheid is, controleer het even. De Calvinistische Theocratische Republiek met de Prinsen van Oranje is opgezet bij de Vrede van Muenster in 1648, maar de Bataafse Republiek is opgezet met behulp van Napoleon Bonaparte, ondanks Kaat Mossel, in 1795. Dat is zo'n 150 jaar later. Dit is nogal belangrijk, want na de inval van de Patriotten, is de Republiek vernietigd, niet begonnen zoals dit artikel beweert. Het is zelfs zo, dat de huidige Staten Generaal haar nonsens baseert op het pamflet van Baron Capelle tot aan den Pol, ter doorlopende vernietiging van de werkelijke Republiek. De Bataafse Republiek is gebaseert op propaganda, de Calvinistische Theocratische Republiek is gebaseert op anti-papisme dat vanzelf ontstaat bij iedereen met enige kennis van de Bijbel. De Paus is de Antichrist. De Bataafse Republiek echter beweert dat het Papisme een religie is, hoewel het een militair propaganda en spionage systeem is. Voor buitenlandse belangen. Dit laatste wordt enigzins uitgelegd in geuzenliederen, die ik helaas zag verdwijnen van internet de afgelopen jaren. De werkelijke geschiedenis wordt gecensureerd, een gelogen geschiedenis wordt er voor in de plaats gelegd, opdat de mensen niet begrijpen wat er aan de hand is. Nou, ik weet heel goed wat er aan de hand is in Nederland. Ik kan het zelfs samenvatten in een zin: Jan Peter Balkenende is officieel Gereformeerd, maar bezoekt ondanks dat op zondag de Papenmissen in een Armenische Sekte, draagt onbeschoft een Rooms Katholiek, maar ook Papistisch, artikel om ze nek, vervolgt verder Jezus Christus door Democratie te promoten zoals het Romanistische Sanhedrin een illegale moord liet verordenen. En wassen hun handen in onschuld.
Oke, 2 zinnen.
Ja, die leugens zijn te brutaal voor woorden eigenlijk. Maar een website die de vernietiging der Republiek beoogt, een Republiek die volgens mij, en volgens mij ook aldus de Prinsen van Oranje, nog steeds bestaat, is een zorgwekkende situatie. Net zo gevaarlijk als Serven die vermoord worden door reguliere journalisten, die misschien ook weinig keus hebben in verband met hun carriere en hypotheek verslavingen, omdat het leger blijkbaar kranten gelooft. Neen, soms informeren kranten en de andere over-gecontroleerde media wel eens, maar dan wel op een manier die past in bepaalde richtlijnen van doctrines. Over significante zaken liegen en zwijgen ze, dat zien we bij elke missie die hier door het leger ondernomen wordt.

Katholicisme een Religie?
Ik zal hier wat coupletten uit Geuzenliederen plaatsen, om te illustreren waarom de Staten Generaal alleen met nonsens bezig is. Dit valt ook uit te leggen als: De miljarden investeringen in bijgeloof in de Al Quaida samenzwering, het belang van aflaten wat papier is met bedrukken voor een Griekse Godin genaamt Europa, wat een heidens woord is voor Westelijk Azie, de westerse cultuur. Calvinisten zijn geen heidenen. Maken zich er althans druk over dat niet te zijn. Dus als lieden Westelijk Azie "Europa" gaan noemen, daar bovendien aflaten voor laten drukken genaamt Euro's waar men dan filosofisch alle realiteit aan gaat verbinden. Inclusief voedsel en bestaansrecht. Dan is er een sabotage bezig op de Calvinistische Theocratische Republiek, niet alleen door een website die een naam draagt dat ze het tegendeel zijn. Zo van, de Hermandad zal u wel beschermen, maar in praktijk berooft de Hermandad slechts Westelijk Aziaten met sofistische argumenten die hen gegeven worden door Romanistische kannonieke wetgeving ingesteld door de Bataafse Republiek onder leiding van de door de Paus verbannen Jan Roothaan. Jan Roothaan was officieel verbannen door de Paus van 1773 tot aan 1814, Bull unum sanctum nog wat.

Voor bezoekers die geen zin hebben die witte pagina met kleine lettertjes en zonder plaatjes te bezoeken, of als dat artikel weggehaald is, hier is een back-up;

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/04/24/nederland-is-nooit-een-monarchie-geweest-1
NEDERLAND IS NOOIT EEN MONARCHIE GEWEEST (1)
Posted on 24 april 2010 by Administrator

Wie het fijne van Nederland en haar volk wil weten moet de geschiedenis kennen. Een staat is als zodanig te herkennen aan een aantal gemeenschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden. De meest geëigende voorbeelden daarvan zijn defensie, buitenlandse politiek, belastingheffing en een vermeend zelfbeeld van de inwoners van die staat.

Een korte samenvatting van die geschiedenis met reuzensprongen, is hier op zijn plaats. De Verenigde Nederlanden tekenden zich af tijdens en na de ontworsteling aan het Habsburgse Spanje, nadat Karel V een enorm Habsburgs imperium aan zijn zoon Philips II had nagelaten. Een aantal provincies in de lage landen hebben zich onder het juk van de “Spaanse bezetter” uit gevochten en bij de vrede van Münster was er de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Zuidelijke Nederlanden bleven onder Spaanse heerschappij.

We kennen allemaal de roemruchte episode van de Gouden Eeuw, de Hollandse heerschappij over de wereldzeeën, constante (handels)oorlogen tegen de Engelsen, die de Republiek naar de kroon staken. De organisatie van staat was puur gebaseerd op handelsgewin, daartoe werden de Staten Generaal in het leven geroepen en de machtselite ontwikkelde zich in twee blokken, de regenteske staatsgezinden en de volkse oranjegezinden. Het uiteindelijke verval als gevolg van die tweestrijd en de uitputtende internationale oorlogen is evident geweest. Het slotakkoord van de Eerste Republiek was het invoeren van de Bataafsche Republiek, die echter maar een kort leven was beschoren. Onder Napoleon’s broer is Nederland omgevormd tot een monarchie; algemeen wordt deze episode gekenmerkt als het begin van de periode, waar wij tot op de dag van vandaag mee hebben te maken. Althans zo is het opgeschreven en zo is het algemeen aanvaard.

Maar het ligt anders en iets minder eenvoudig. De monarchie als staatsvorm bestond in ieder geval de facto niet onder Lodewijk Napoleon. Het zal niemand verrassen als we stellen dat in die periode Nederland niets anders was dan bezet gebied. Bezet door de Fransen, fungerend als een soort monarchie , maar vooral dienstdoend als vazalstaat. Ons land was belangrijk als scharnierfunctie in de oorlog tussen de grote mogendheden van die tijd. (Pistool op de borst van Engeland). Soevereiniteit van het volk is er nooit geweest, telkens was iets of iemand dat voor. Na de Franse tijd vonden de overwinnaars dat het nodig was, deze scharnierstaat “De Verenigde Nederlanden” om te vormen tot Koninkrijk als buffer tegen Frankrijk en met controle op de economische slagader naar Pruisen, later Duitsland. Koning Willem I heeft zich de soevereiniteit toegeëigend. Na het debacle van de afscheiding van België, hebben de Noordelijke Nederlanden zich niet meer ontworsteld aan de status van vazalstaat van het nieuw ontstane Anglo-Amerikaanse Imperium, tot aan de dag van vandaag in feite door buitenlandse mogendheden gecontroleerd gebied.

Dus de uiteindelijke logische conclusie is, dat indien er geen sprake zou zijn van een monarchie, dit land feitelijk een Republiek is gebleven. Dit is echter niet het geval, de “Reststaat Nederland” is geen van beide. Dit land is gebombardeerd tot “Constitutionele Monarchie”, een vrij inhoudsloze situatie, zeker nadat de Constitutie in 1848 dusdanig verwrongen is opgezet door Thorbecke, dat iedere benadering van waarachtige democratie bij voorbaat is gedoemd te verwateren. De koning wordt overal bij betrokken, wordt niet persoonlijk of politiek aangesproken op zijn doen en laten én de gevolgen daarvan, maar wordt voor zijn zogenaamde diensten op een riante manier verder geholpen. Het Nederlandse Volk is niet soeverein, de Nederlandse Staat evenmin. De vorst is echter wel soeverein, ook al is dat goed verstopt in het gedrocht wat we nog steeds Constitutionele Monarchie noemen.

Hoe is nu de feitelijke situatie waarin wij ons thans bevinden, is er nog iets aan te doen. Is het nog mogelijk ons als volk te ontworstelen aan de controle, enerzijds vanuit de EU gedachte, anderzijds vanuit de corporatistische machtselite. In hoeverre is een stuk van de soevereiniteit overgedragen aan de EU, al of niet via een grondwettelijk besluit? Waar staan wij nu en hoe schatten wij onze kansen in? De belangrijkste vraag is: Weten wij wel hoe het zit?! Wie kunnen we er op aanspreken. De koning, de minister president, de volksvertegenwoordiging? Hóe kunnen we als Nederlands volk feitelijk zelf het heft in handen nemen en bepalen wat er moet gebeuren. Hoe realiseren wij volkssoevereiniteit, de hoogste macht, hoogste gezag? En hoe brengen wij dat tot uitdrukking?

De definitie van soevereiniteit hebben wij voor u opgezocht:

“Soeverein komt waarschijnlijk van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent ‘hoogste macht’ of ‘hoogste gezag’. Vroeger was de soeverein bijvoorbeeld de paus of de keizer.

In Nederland aanvaardden de gewesten in 1588 zelf de soevereiniteit. Dit betekende dat zij voortaan de volheid van bevoegdheden zouden hebben in de staat en zij aan niemand onderworpen zouden zijn. Na de Franse Tijd komt dit begrip terug bij Koning Willem I. Hij aanvaardde in 1813 de soevereiniteit ‘onder voorwaarde ener wijze constitutie.’

Soevereiniteit wordt ook gebruikt om aan te geven waar uiteindelijk het gezag vandaan komt (bv. volkssoevereiniteit of godssoevereiniteit). Het is de legitimatiebron van het gezag zelf. In moderne staten is al het recht doorgaans terug te voeren op de constitutie. Door middel van het soevereiniteitsbegrip wordt aangegeven waarom de constitutie geldt. In het geval van volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo omdat het volk geacht wordt zichzelf die constitutie te hebben gegeven. In geval van vorstensoevereiniteit wordt de vorst geacht de constitutie te hebben gegeven”

Er klopt in ons staatsbestel iets falikant niet; de volkssoevereiniteit is ons op een of andere manier ontnomen, wij zijn aan ons nageslacht verplicht deze doodzonde te herstellen.

Daarover in deel (2) meer.
Het lijkt er op dat er vet gelogen wordt daar. Of door de bronnen van de auteur. Enne, ik ontdekte gister nog dat men dezelfde leugen ook op Wikipedia tracht vorm te geven. Als u niet weet wat Zwartrokken zijn, dan zal u er niets van begrijpen misschien.

Hier nog even een registratie van die website met een artikel vol leugens.
Als u meent dat het artikel de waarheid verteld, wat niet zo is, dan begrijpt u misschien niet helemaal waarom ik een back-up maak van die links. Maar er komen vast ook andere bezoekers die het wel begrijpen. Bij voorbaat mijn excuses, als dit te moeilijk voor u was.
herstelderepubliek.wordpress.com
Gebant op Bert Brussen Republiek
Nou, u zal hier op de index geen links aantreffen naar papistische websites als die van Micha kat. Dat heeft niets met de man persoonlijk te maken, integendeel, want ik ken Micha Kat van zijn artikelen op DeTevredenRoker, waar ik erh graag kwam toen Theo toen Theo nog leefde. Ik begrijp verder geen bal van dergelijke intellectuelen, maar ik kom ook wel intellectuelen tegen die ik wel begrijp. En ook mij begrijpen. Het feit dat ik en de intellectuelen die ik begrijp de waarheid promoten, of pogen te promoten want niemand is onfeilbaar, terwijl we hier weer een website zien die leugens loopt te vertellen over de geschiedenis van de Republiek, ondersteunt door een bepaalde naam voor een URL, is verdacht. Als ik back-up kan krijgen van de Prinsen van Oranje, of om het even welke andere Nationalist met enige autoriteit liefst bewapend, dan zou ik graag wat meer onderzoek doen naar die paepse clique, die hier loopt te liegen over de geschiedenis en de Bilderberg groep!

Ik heb verder geen enkel contact met ons Koningshuis, maar ben slechts een bezorgde burger, die geniet van de jaarlijkse oranje mars door de kinderen, zelfs plezier kan hebben aan voetbal vanwege de vlaggetjes.
Leve de Prins van Oranje, leve de Verenigde Calvinistisch Theocratische Republiek!
Willem de Zwijger gaf ons de Bijbel. Maar de Partiotten factie gaf ons Napoleon, Papistische Zondagverering, verlies van Zuid Afrika als provincie, verergerde registratie-plicht, censuur van de Bijbels in de scholen, Remonstranten.
Ik was u dit Geuzenlied nog schuldig.
Want gy hebt de Tyrannen op aerden also gehist,
Dat sy de de navolgers Christi hebben geslagen,
Dus packt u van hier, ghy Roomschen Sophist,
Die soo bestiert is, heeft wel om klagen


U merkt mischien ook op, dat de Geuzen liederen een woord gebruiken, wat ik ook vaak gebruik, het woord Sofist. Ik heb dit niet geleerd uit de Geuzen liederen, maar het viel me op dat dit belangrijke woord zo vaak voorkomt in de Geuzenliederen. Ikzelf ben het woord gaan gebruiken, omdat mij de werken van de dialecticus Plato bekend staan. Mijn bron van het woord sofist is kennis van het leven van Socrates, de leraar van Plato, die in eenzelfde situatie zat als wij. En de Geusen ook dus. Sofisme is een beroep van mensen die riante bedragen verdienen met retoriek. Retoriek is een technisch gebruik van taal, wat voor de meeste mensen overtuigend overkomt, maar geen enkele relatie met de realiteit heeft. Hier nog een geuzenlied, een couplet uit een ander lied:
Mispapen end Canonicken
Sophisten wijs end vroet,
Comt al ghy Nonnen, ghy Monicken
Comt oock Jesuiten soet
Met al u Roomsche ghebroet.


Sofisme. De advocatuur is Romeins. Plakkaten zou men echter eerder Hebreeuws noemen. Ik bedoel, het ligt er nogal dik bovenop allemaal. Misschien is het voor mij dan iets duidelijker is, omdat ik de propaganda mijd. Of weet wie Socrates was, net als de Geuzen blijkbaar. En Socrates was geen Dialectucus als Plato, integendeel, hij sprak met mensen om mensen zelf de waarheid te doen beseffen. Door vragen te stellen, niet door een dogma af te dwingen met verheulde inquisitie. De waarheid is iets geheel anders dan geloof. Maer o hoe paeps inmiddels die tempels boven de rivieren!
Maar terug naar die aflaten: Die heidense Godin Europa van Romanistische Sofisten.
Wakker?
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 80
Woonplaats : Normandië
Points : 5781
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Ik werd op deze website gebant;

Bericht  Butcherprophet do mei 27, 2010 5:24 am

Hier is de pagina, die mijn commentaar weigert:
http://www.wanttoknow.nl/overige/hoe-%E2%80%98roofdierpriesters%E2%80%99-de-aarde-overzwerven/#comment-36478
Ik ben blij dat er in ieder geval enige aandacht is besteed hier aan de Contrareformatie die de achtergrond is van de politieke samenzweringen waarmee we te maken hebben. Afgelopen week nog moest ik schrijven, dat mijn website de enige website in Nederland is, voor zover ik die kan vinden, die enigzins informeert over de Katholieke achtergronden van de NOS, Novus Ordo Seclorum. Ik hoop altijd dan dat ik ongelijk heb, als ik zoiets schrijf.

Dit ter overweging:
  1. Van de 80-jarige oorlog tot aan de inval van Napoleon in 1795, was het Katholicisme verboden in Nederland. Leest de Geuzenliederen, om te zien dat in de 16de en 17de eeuw de situatie hetzelfde was als nu.
  2. Adolf Hitler was Rooms Katholiek. Dit is te merken aan het feit dat ie uit Oostenrijk kwam, dat zijn partij de NSDAP opkwam in Beieren, dat Duitsland snel een Concordat tekende met het Vatikaan, nadat Hitler aan de macht kwam. In 1933. De achtergronden van Benito Mussolini zijn nog paapser, die Fascist schonk het Vatikaan aan de Antichrist. In 1929. Ook is dit te zien aan de Joden vervolging, wat altijd al gedaan is door de Katholieken, die beweren dat de Joden Christus hebben vermoord, hoewel de Bijbel het tegendeel beweert. De Bijbel leert, dat de Romanisten Christus hebben gedood. Ook is dit te merken, aan dat de Katholieke Papentempel in 1945 aan het top van haar macht was, tot aan de laatste minister president Ruud Lubbers, nu Secetaris van de VN, waren zowat alle Nederlandse minister presidenten sinds 1945 Rooms Katholiek. "Vreemd", als men bedenkt dat tot aan 1795 Katholieken niet eens in de een baan mochten nemen in de Nederlandse regering!
  3. Het Concilie van Trente verklaard bijna iedereen in dit land Anathema. Het Concilie van Trente is gepubliceerd in 1565. Mij werd dit feit nog op school geleerd, omdat het een van de meest belangrijke politieke gebeurtenissen uit de 16de eeuw was.


Wij leven in een land dat al 200 jaar bezet is.

Nouja, ik kan er een heel boek over schrijven.
Ik wil alleen maar zeggen, dat ik het erg "vreemd" vind, dat ik de enige ben die de waarheid verteld over de "Nieuwe" Wereld Orde, die 100% Rooms Katholiek is. Ik zie soms wel mensen zich hetzelfde realiseren in commentaren en forums, maar gezien de enorme kleine aandacht zoals op deze website, Niburu, al die anderen, maakt deze website weer eens bizonder verdacht!
Waarbij ik hoop dat ik me vergis, maar het betwijfel.

Gaat dit artikel alleen over pedofilie?
O, maar ik heb het over Rooms Katholieke minister presidenten in Nederland, terwijl het voor Katholieken verboden is een baan te nemen bij de Nederlandse overheid!
Ja, het is ernstig gesteld, met de achterlijkheid in Nederland.
De waarheid ligt er nogal dik bovenop. Maar de websites die beweren informatie er over te geven, zwijgen er luidruchtig over!

Op Schooiers in ieder geval veel links naar betrouwbaarder bronnen in het buitenland.
Beetje Engels bijleren is altijd meegenomen.
Er is een dagelijkse genocide bezig in Nederland. Mannen zoals wij zitten vaak in de gevangenis, of worden vermoord. Maar de ringkussende slaven van de Paus hebben een mooi baantje en alle vrouwen om mee te neuken, om zich massaal voort te planten voor de toekomstige infiltraties naar het buitenland. Die lieden zijn infidels, hebben geen vrees voor de HEERE, hun straf zal vreselijk zijn!

Openbaring 13:12~18
En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. (de succesvolle contrareformatie) En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. (de leugens over Nederland) En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. (sofinummer, registratie, identificatieplicht) Hier is de wijsheid: Die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (de registratie van burgers is verordend door de het administratieve monster van het Vatikaan en haar agentschappen, dat het tegendeel is van de representatie van Jezus Christus, maar diens moordenaars; de Romeinen met hun vele kruisigingen.)
Wat Goed, Heilig en Man is, wordt gepresenteerd door de niet bestaande Sinterklaas.
Sinterklaas, Sint Nikolaas, is de officiele beschermhellige van Nederland.
Aldus het Vatikaan.
De afbeelding die het beest maakt, kan men natuurlijk ook begrijpen als de afbeeldingen van een kruis, waaraan men tegenwoordig de Antichrist herkend. Want de 10 geboden leren geen afbeeldingen te maken. Dat is neergeschreven in Exodus 20,
Exodus 20:1~8
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
Het Katholicisme verbiedt het de Bijbel te interpreteren. Als u Katholiek bent, ja, sedert Vaticanum 2 wat eindigde in 1965, wordt u niet meer vervolgt door de Inquisitie, als u een Bijbel in huis heeft. Voor die tijd, tot aan 1965 dus, was het katholieken strikt verboden, een Bijbel in huis te hebben. Het is mij altijd onbegrijpelijk geweest dat ook maar iemand het Katholicisme gelooft, maar de huidige verklaring die ik heb, is dat alle Katholieken afstammen van mensen uit weeshuizen. Wat opvalt is, dat fanatieke katholieken, niet verder dan 2 generaties terug hun voorouders kennen. De film Conspiracy of Silence, waar het artikel op "wanttoknow.nl" over beweert te schrijven, begint met een Rooms Katholiek weeshuis. Het is tamelijk ernstig, dat "wanttobecomeevenmorestupid.nl" dat belangrijke feit niet eens vermeld. Over de belangrijkste bron als getuige voor die film, is eerder in deze draad een interview. Rusty Nelson. Dat interview begint met enkel miljoenen van de Nonnen, waarmee een en ander voor het internationaal pedonetwerk wordt betaald. Die "elites", worden geselecteerd in die kloosters, wat ontdekt is door Kevin Annett, die vertelde dat in die kloosters de kinderen die bereid zijn hun eigen rasgenoten te folteren, dan later een vetbetaalde baan krijgen in de politiek of de media. Veel van de uitzendingen op de TV zijn dan ook snuff movies, dat kan je pas zien als je eenmaal weet dat dit bestaat. Folteren is altijd gedaan door de Inquisitie, maar nu folteren ze onze kinderen. Dat het Vatikaan nu onder vuur ligt, komt ondermeer omdat er nu aanmerkelijk minder katholieken zijn als vlak na de 2e Wereld Oorlog. Daarom heeft de Arabist en Jezuietengeneraal Hans Kolvenbach ook besloten veel moslims te importeren in Europa. Dit is belangrijk, belangrijker dan de uitslagen van voetbal uitslagen, waar het journaal circa 10 uur of meer per dag aandacht aan besteed. Dat lukt ze, omdat de lieden die de Nederlandse media beheersen, daar neergezet zijn door de Katholieken.

Controleer wat hier gezegd wordt.
Praat met katholieken. Ik zal u enkele voorbeelden geven van hun satanische natuur, want eerlijke weeskinderen worden meestal vermoord in de kloosters: Katholieken worden boos, als je verteld dat Adolf Hitler een Rooms Katholiek is. Ze maken zich juist op dat moment medeplichtig. Maar helaas, de misdaden van de Katholieken zijn vele malen erger, dan alleen medeplichtig wezen. Door de Bijbel te verbieden, zullen ze niet ontdekken dat Jezus Christus een Jood was. Dat Jezus Christus een Jood was, is erg gemakkelijk te bewijzen aan de hand van hoofdstuk 1 van Mattheus, waarmee het Nieuwe Testament begint.
HET HEILIG EVANGELIE
naar de beschrijving van
MATTHÉÜS
Geslachtsregister van Jezus Christus
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David,den zoon van Abraham.
2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esromgewon Aram;
4 En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
6 En Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Sálomon bij degene, die Uria’s vrouw was geweest;
7 En Sálomon gewon Róboam, en Róboam gewon Abía, en Abía gewon Asa;
8 En Asa gewon Jósafat, en Jósafat gewon Joram, en Joram gewon Ozías;
9 En Ozías gewon Jóatham, en Jóatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekías;
10 En Ezekías gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josías;
11 En Josías gewon Jechónias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.
12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechónias Saláthiël, en Saláthiël gewon Zorobábel;
13 En Zorobábel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud;
15 En Eliud gewon Eleázar, en Eleázar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.
Jezus was dus geen Romein.
Ja, u vindt natuurlijk nog steeds dat ie een Romein was?
Mocht dit argument niet werken, bezoekt een van heer Lucifers paleizen, om daar de trotse glorievolle overwinning van de Prins der duisternis te zien in de 12 statie schilderijen, waar u met eigen ogen kan zien, hoe een Jood wordt vermoord door de Romeinen. Uw geloof zal het misschien niet toelaten. Misschien kan u het eerder argument gebruiken geen afbeeldingen te maken van de Godheid, om alsnog te blijven beweren dat Jezus Christus een Romein was. En een discipel van heer Lucifer, maar Maria is natuurlijk veel belangrijker...
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 80
Woonplaats : Normandië
Points : 5781
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Gebant op Argusoog

Bericht  Roelfzema ma mei 24, 2010 10:54 am

Hier het commentaar dat ik niet kon plaatsen
http://www.argusoog.org/2009/12/drunvalo-melchizedek-de-maya-van-de-eeuwige-tijd-2012-en-verder/
Nexus levert een eerlijk commentaar.
Dat valt me op, omdat ik juist van een Zapruder site kom. Zapruder is een respectloze infiltratie naar corruptie onderzoek. Ik ben meen ik niet de enige die dat door heeft. Zapruder is overigens de naam van de maker van de life film bij de moord op John F Kennedy. De groep die achter de moord op John F Kennedy zit is internationaal, ook hier in Nederland bizonder actief en machtig. De vergelijking tussen de moord op Fortuyn en F Kennedy is in bepaalde opzichten terecht. Zapruder is de enige website, waar ik blij ben, dat ik er geen commentaren kan plaatsen; De spambot test werkt niet. Die techniek voor informatie censuur heb ik ook op andere websites gezien.

Ter reactie op het commentaar van Nexus dit:
Eric John Phelps zegt in het geheel niet dat Michael Tsarion niet deugt, maar dat ie een geheime agenda heeft, die het publiek niet ziet. Ik ben een van de informanten van Eric Jon Phelps inzake Tsarion, waarbij ik hetzelfde zal beweren: Michael Tsarion is niet te vertrouwen. Zijn informatie tenminste niet. Dat is niet persoonlijk verder, want ik en anderen die dat geval Tsarion observeren, zijn er nog niet zeker van of de desinformatie van Tsarion bewust of onbewust is, gezien de achtergrond van Tsarion als Ier uit een Rozenkruiser familie.

Ik heb vorig jaar een artikel gepubliceerd van eigen hand inzake de geheime agenda van Tsarion, helaas op het Engelstalige gedeelte, van Schooiers, hier;
https://schooiers.actieforum.com/english-f5/remember-it-s-those-luciferians-using-catholism-as-a-front-in-rome-doing-this-to-us-all-t9-7.htm#402
Aanleiding voor dat artikel, was een interview door Red Ice Creations inzake Johannes Calvijn, waarbij mij duidelijk werd, dat Tsarion bezig is met Contrareformatie
Michael Tsarion - Roots of Tyranny, Calvinism & Behaviorism
http://www.redicecreations.com/radio/2009/12dec/RIR-091203-mtsarion.mp3
Hij beschrijft daarbij het Geneve van de Reformatie, als een bodyguard5 van de ped0f1elen van de EU en Unesco staat. Calvinisme als de oorzaak van tirannie, Tsarion lijkt Mat Herben wel. Op zich was het verder wel een informatief interview, vooral door de links van Red Ice.
http://www.redicecreations.com/radio/2009/12dec/RIR-091203.php
Want ik ontdekte, samen met informatie uit een ander artikel, dat Sociologie een discipline is die is ontstaan uit Anticalvinisme. Zweden is van oorsprong sedert de Reformatie Lutheraans, is niet erg bekend met de werken van Calvijn. Daarom kan Tsarion daar dergelijke uitspraken doen. Dat is bizonder laf. In Ierland zou die dergelijke zaken niet kunnen en dorsten te beweren.

Dit gelijkt op de Holocaust Ontkenning door de Britse papenkolonol Williamson op de Zweedse TV in 2008. In Zweden is Holocaust ontkenning wettelijk toegestaan, ondermeer omdat Zweden Neutraal was in 1940~1945.
De inhoud van het gelinkte interview van Tsarion op Red Ice is evenzo ernstig als Holocaust ontkenning.

Samengevat:
Michael Tsarion is niet "iemand die niet deugt", maar is een Anti-Calvinist. Dat is een vaststelling gemaakt uit onderzoek. Anti-Calvinisme is een onderdeel van de Contrareformatie.

Eric Jon Phelps beweert verder niets, maar citeert bronnen. De meesten van zijn bronnen zijn ex-priesters. Ik ben zelf ook priester student geweest, en dat is ook een van mijn bronnen om te begrijpen dat wat Phelps vertelt, volstrekt juist is. Ik heb het met eigen ogen gezien en aan de lijve ondervonden. Ook veel Katholieken begrijpen dat wat meneer Phelps verteld juist is. Of dit zo is, is gemakkelijk te controleren, door zijn bronnen te controlen. Hier een belangrijke bron;
http://www.chick.com/reading/comics/0112/albertoindex.asp
Ook ik heb al een moordaanslag overleeft, door een Poolse jezuit met handlagers. Veel priesters die kennis nemen van het werk van Phelps, zullen u vertellen, dat hij de waarheid vertelt. Ik kan iedereen aanraden zich in die materie te verdiepen, want als ik dat niet had gedaan, was ik nu al dood geweest. Het kan uw leven redden.

Spirituallysmart is verder gecensureerd door intimidatie. Geocities, waar die website was geupload, werd helemaal neergehaald vorig jaar. In December 2008, werd er ook een inval gedaan bij Thomas Richards door de FBI. Thomas Richards, de webmaster van spirituallysmart, is een ex-katholiek. Daarom weet ook hij hoe corrupt alle Katholieken zijn.

Ook dergelijke aanvallen krijgt ik zelf regelmatig. Momenteel is men bezig met pogingen mij te ontvoeren en te gijzelen met gerechtelijke dwangbevelen door de corrupte riant betaalde kwakzalvers die zich psychiaters noemen.
Psychiatry en behaviorisme.

Michael Tsarion brengt erg veel schade toe aan de Red Ice interviews. Voorbeelden daar van, zijn dat alle lekken over de werkelijke samenzwering, dat is die der geheime inquisitie, Hitler Mussolini Franco Pavelic zijn allemaal Katholieken, de SS was gewoon de zwartrokken orde in een ander uniform, het CDA wint alle verkiezingen in Nederland dankzij Hegeliaanse dialectiek, doordat Red Ice die lekken dan tegenover Noord-ierse lekken als Ian Paisley gaat plaatsen. Ian Paisley is een target van Tsarion, men meent dat die nu zwak staat...
VREEST DE HEERE!
Verder is dit hier de enige website in Nederland die ik kan vinden, waar informatie wordt gegeven over de samenzweringen van de moderne Contrareformatie. Behalve de Katholieke media dan, die daar voor zwaar onder vuur liggen. Mocht u deze website vinden, de informatie hier is tamelijk juist, gedegen onderzocht. Ik ben behalve priester student, ook actief geweest in de politiek, ben persoonlijk bekend met de corruptie van het octrooi bureau in Rijswijk, begrijp de corruptie van de psychiatrie als inquisitie middel, wat ook in het commentaar wat toegelicht werd. De rol van de psychiatrie is hier om belangrijk, dat ik door bekend te wezen met de corruptie daar, zoals de leugens over de inhoud en werking van de drugs die ze medicijnen noemen, sterk moet vermoeden dat Prins Claus vermoord is. Prins Claus werd behandelt door de kwakzalvers voor depressies. Depressies ontstaan grotendeels door onbegrip van de eigen situatie. Het spijt mij zeer dat Prins Claus op zo jonge leeftijd overleden is. De man was in mijn ogen een held. In ieder geval erg lief. Wat mij ook spijt, is dat bizonder veel intellectuelen in Nederland te laf zijn om de waarheid achter de CDA tirannie sedert 1945 dankzij hun massale inquistie door de papisten als Hitler, Mussolini, Pavelic, Franco, zelfs maar te overwegen!
Gebant op Bert Brussen ClausdMichael Tsarion Is Wrong - 2009 - A debunkumentary (1 of 5)

https://www.youtube.com/watch?v=vXbmwpr5NYo


2012 is a Satanic Deception Pt IV: Luciferian Teachers Michael Tsarion and Jordan Maxwell

https://www.youtube.com/watch?v=N4tipjlKhdM
De kans is redelijk groot, dat ook dit filmpje gecensureerd wordt.
Op de titel is vast een mirror te vinden.


Deze filmpjes zijn niet geinitieerd door Eric Jon Phelps. Mannenbroeder Eric citeert slechts bronnen. Nexus heeft dus ongelijk met zijn ongefundeerde commentaar op het 2012 artikel. Gezien zijn oprechtheid, waarschijnlijk weet ie niet beter. Andere bronnen vermelden echter wel, dat er bepaalde technologische voorbereidingen worden gemaakt in 2012, het kan best zijn dat deze Maya kalender een dekmantel is voor de plannen van het Vatikaan. 2012 in de Maya kalender is een leugen, die uitgezocht is door https://www.youtube.com/KeithTruth doordat ie verschillende archeologen bevraagt heeft hier op. Er zijn echter wel namaak bronnen, die de befantaseerde 2012 voorspelling beweren, die zelfs vanuit de Maya cultuur zelf geproduceerd zijn. Deze bijvoorbeeld:
http://www.sacredroad.org/
De filosofie is de traditionele Presocratische 4-5 elementen leer, die ook alweer terug te vinden is in de Luciferische bronnen van Michael Tsarion. Interessant hier is, dat die Luciferische bronnen ook zeer uitgebreid worden gehanteerd in het Nederlands onderwijs. De Dialecticus Plato en de Voorsocratici doceert men op de gymnasia van het VWO. Gezien de investeringen in dat jaartal door de desinformaten, is er mogelijk weer een schijnvoorstelling in voorbereiding, maar die kan ook afgelast worden door publicaties als deze...
Kennis is macht, leugens zijn de val waar men in valt maar groef voor een ander.
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty De moord op Pim Fortuyn

Bericht  Roelfzema zo mei 09, 2010 9:19 am

Fortuyn is neergeschoten door de Compagnie van Loyola.

Bronnen:
  • Vergelijking met andere moordaanslagen door de zwartrokken, zoals de moord op Abraham Lincoln, verraden de vingerafdruk. De Japanse geheime dienst, het Mishima Cyber Command, heeft onderzoek gedaan naar de moord op Pim Fortuyn, waarbij ontdekt werd, dat een tweede moordenaar zich op het dak van het media gebouw bevond. Dit was een Syrische huurmoordenaar. De andere moordenaar, Volkert vd Graaf, schoot Fortuyn van dichtbij. Dezelfde manier is gebruikt bij de moord op John F Kennedy, die neergeschoten werd in opdracht van de ergste Ped0f1el van de USA, Kardinaal Spellman. Ook Aartshertog Franz Ferdinand van Servie is op die manier vermoord, ook door een Anarchist zoals heer V. Graaf. Anarchisten werden vooral in de 19de eeuw bekend, omdat ze werden gebruikt om politieke leiders neer te schieten, om de Adel angst te geven voor het volk, waardoor de Adel gedwongen werd terug met de papen te heulen voor hun veiligheid. De moord op Franz Ferdinand in 1814 leidde tot de Eerste Wereld Oorlog, de moord op Pim Fortuyn leidde tot identificatie-plicht en zeer agressief gedrag door de commerciele Spaanse Hermandad broederschap jegens Nederlandse intellectuelen, die niet heulen met het systeem. Protestanten worden momenteel weer openlijk vervolgt in de Nederlanden, zonder enige schaamte. Vooralsnog is heer Fortuyn eerder te beschouwen als een Protestant dan de paapse conformist Volkert van der Graaf.

  • Een tweede aanwijzing mij bekend, is het propaganda gehalte van de gekozen moordenaar, want ik heb persoonlijk Opus Dei hier in Nederland betrapt op sabotage van het Ecologisme, wat door Volkert vd Graaf gepromoot zou zijn geweest. De Doel van deze sabotage is ondermeer de corruptie van de technologie in de Westerse lees Gereformeerde cultuur door te laten gaan, ten bate van de Orde van Constantijn, die de Captains of Industry levert, die economisch profiteren van deze inquisitie op wat ze noemen "Calvinisme". Pim Fortuyn werd daar door, net als John F Kennedy, een "martelaar" voor het Katholicisme. Terwijl de moordenaar, de "calvinist" Volkert vd Graaf, een verwerpelijk persoon werd. Natuurlijk heeft ook Jan Peter Balkenende zijn steentje bijdragen aan vervolging van het "Calvinisme". Gebruik dat woord aub niet, tenzij u zelf Calvijn heeft gelezen, waardoor u begrijpt wat de papisten achter de schermen uitvoeren. De vergelijking tussen Volkert en Lee Harvey Oswald is niet geheel terecht, want Graaf heeft werkelijk geschoten, terwijl Oswald in wezen geen schot had gelost. Vandaar werd Oswald ook vermoord, terwijl Volkert van de Graaf waarschijnlijk nog leeft, want die heeft als unwilling agent erg weinig informatie.

  • Een derde bron, is de aanschaf van de Joint Strike Fighter, waar Fortuyn niet mee instemde. De Joint Strike Fighter werd geproduceerd door Lockheed Martin, een bedrijf bekend door de sabotage op ons leger in de persoon van de Prins van Oranje. Wat minder bekend is, is dat Lockheed Martin een eigendom is van de Compagnie van Loyola. Ik heb Eric Jon Phelps verzocht om een artikel inzake de eigenaars van Lockheed Martin, maar zag dit artikel nog niet verschijnen.
In de derde minuut in deze film een getuige in de plaatselijke zwartrokken organisatie rond Volkert vd Graaf:
www.volkertvandergraaf.com complot moord Fortuyn

https://www.youtube.com/watch?v=bUxPb-gmA4w
De besproken elite in het filmpje zijn natuurlijk de media zelf, wat duidelijk te merken is aan de ontkennende toon van de SM-kelder slaven, die toestemming krijgen even wat te lekken om hun landverraderlijke propaganda overtuigend te houden. Die elites werken niet op eigen initaitief, maar op need to know basis opdrachten. Dit is uitgelegd in de Oorlog tegen het Blanke ras draad op dit forum, met toelichtingen van de research door Kevin Annett, die zelf getuige is van het produceren van die elites vanuit de kloosters.

Meer informatie om van te snoepen, over de Cult van de Elites in Politiek en Media, in dit interview met Rusty Nelson, de belangrijkste getuige in The Franklin Cover-up.

Gebant op Bert Brussen 1273383763-60 http://www.mediafire.com/download.php?n253wyglliz
Alternate download
http://www.zshare.net/audio/75865252de6922af/

Behalve dit interview met Rusty Nelson, waarvoor die weer in de gevangenis kwam en daar vergiftigd werd met psychiatrische medicijnen, is er natuurlijk de wereldberoemde film Conspiracy of Silence, een Discovery documentaire die op het laatse moment niet werd getoond op de propaganda kanalen genaamt TV. Die film, die begint met een Rooms Katholiek weeshuis Boys Town, wordt regelmatig opnieuw geupload, als tie weer gecensureerd werd. Dus als u die nog niet zag, kan u die het best zelf opzoeken. De documentaire is gebaseerd op het boek van John Decamp, wat ook vernoemt is in het interview met Rusty Nelson. John Decamp was een gouverneur die niet corrupt is: blijkbaar bestaan die nog...
Hier wat zoekmachines:
http://ixquick.com/
http://clusty.com/

...nu we het toch hebben over de media censuur, hier een informatieve documentaire over dit onderwerp:
One Mainframe To Rule Them All (1of5)

https://www.youtube.com/watch?v=mF1h_FaQOq4
De documentaire bevat belangrijke informatie, die niet enkel belogen en ontkent wordt door de kranten en TV, maar ook op de scholen. Zo van: Een onherkenbaar lijk wordt gevonden in een bak die ruikt naar diesel in een bunker in Berlijn in 1945. De vriend van Adolf Hitler, Jozef Stalin, die eerder samen Polen hadden verdeelt, laat vervolgens 1 tandarts vaststellen dat dit onherkenbare lijk Adolf Hitler is, zodat de "Geallieerden" het klakkeloos geloven en niet verder zoeken. Adolf Hitler zit natuurlijk hoog en droog ergens in Zuid Amerika, snor afgeschoren, terwijl RTL TV verder elke samenzwering tussen Hitler en Stalin, die samen Polen hadden verdeelt, gaat lopen ontkennen. Het lijkt mij dat die journalist in de eerder gelinkte film erg veel moeite heeft gedaan om die restaurant houder in Hilversum alsnog op TV te krijgen.

Als je meer informatie wil dan enkel de docu over IBM's rol nu en gedurende de Tweede Wereld Oorlog, er is nog wat extra informatie hier.
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Meer paaps gerommel in de Journalistiek

Bericht  dragonfist zo feb 07, 2010 7:13 pm

Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html
De censors en hun door onderwijs gesteunde propaganda.
Gebant op Bert Brussen Eissensbrunkhorst
De communistische multi miljonairs Suzette Bronkhorst en Ronald Eissens
Anti-semitische en Anti-calvinistische stillen in de kraakbeweging


RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK: KLACHT MDI TEGEN DEZE SITE SLECHTS ‘GEDEELTELIJK GEGROND’

Door Pamela Hemelrijk
Klokkenluideronline gaat vooruit! Werden twee eerdere klagers tegen deze site volledig in het gelijk gesteld, de derde klager, de linkse extremist en terrorist Ronald Eissens, voormalig directeur van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) is slechts gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Wie weet gaan we ooit nog eens volledig vrijuit!
Ik had niet mogen schrijven dat Ronald Eissens ‘deelneemt aan terreuracties’. Die beschuldiging is lasterlijk en ongegrond, zo heeft de Raad voor de Journalistiek in zijn oneindige wijsheid bepaald. Ach, you can’t win ‘em all, zeg ik altijd maar. Want dat Ronald actief lid is van de extreemlinkse terreurbeweging AFA, subsidiegeld misbruikt om zijn politieke vijanden te censureren en ‘zwarte lijsten’ aanlegt van ‘foute’ (lees: niet-linkse) journalisten: dat hoef ik allemaal niet terug te nemen.
Die stellingen kunnen wellicht ‘op details worden betwist’, zo leert het vonnis, ‘maar de Raad kan dat niet beoordelen’. Raar. Ik dacht dat het nou juist de taak van de Raad was om daar wel over te oordelen. Waar betalen we die gozers anders voor?

Overigens behoud ik mij onverminderd het recht voor om de acties van de AFA, inclusief de actie in Kerkrade waar Eissens aan heeft deelgenomen, als ‘terreur’ te bestempelen. Ik nodig Eissens dan ook bij deze uit om bij het OM (waarmee hij zulke goede diplomatieke contacten onderhoudt) aangifte tegen mij te doen wegens laster of smaad.
Hoe moet je het anders noemen als een club anonieme gebivakmutste taartsmijters stelselmatig legale demonstraties van andersdenkenden onmogelijk maakt door het gemeentebestuur c.q. de bodyguard5 van de ped0f1elen van de EU en Unesco voor de keus te stellen: of je trekt die vergunning in, of je kunt van ons een ordeverstoring verwachten waar de honden geen brood van lusten? Talloze gemeenten zijn voor dit dreigement door de knieen gegaan. (Als het niet zo onsmakelijk was, zou ik bijna in de verleiding komen een vergelijking trekken met de geuniformeerde knokploegen van een zekere Adolf H. Die hebben met deze strategie ook zoveel succes gehad.)
Maar goed. Kennelijk mag je de term ‘terreur’ wel bezigen in verband met de Diamantbuurt (dat hebben vrijwel alle kwaliteitskranten dan ook gedaan) maar niet jegens 1000 autonome bivakmutsen die een legale demonstratie van de NVU tot moes willen slaan en daarvan slechts door inzet van 10 pelotons ME kunnen worden weerhouden.
Hier wreekt zich weer het feit dat er politici in de Raad voor Journalistiek zitten. Die nemen het uiteraard niet als je hun collega-politici verwijt dat zij een terreuractie hebben gesteund. Maar ik kan het ook niet helpen dat alle gemeenteraadsfracties van Kerkrade als een man achter die AFA-demonstratie stonden. Ik wist dat niet eens. Ik hoorde het pas op de zitting van Bas de Gaay Fortman. Die was ontzettend op zijn pik getrapt, had ik sterk de indruk, omdat ik met mijn kritiek op de AFA dus impliciet ook een stelletje gemeenteraadsleden had beledigd. Want als iets gesteund wordt door gemeenteraadsleden, dan kan het natuurlijk nooit terreur zijn. Da’s logies.
Ondertussen hoort u mij niet klagen, want het feit dat Eissens subsidiegelden misbruikt is door de Raad voor de Journalistiek niet tegengesproken. Afschrift van dit vonnis gaat dan ook linea recta naar de ministeries van Justitie en Vreemdelingenzaken, met de vraag of de subsidie aan die extreemlinkse straatvechter, die al tien jaar op kosten van de belastingbetaler in dure restaurants zit te schransen met zijn vriendin, nou eindelijk eens kan worden ingetrokken.
Ze zullen bij het ministerie wel weer tegenwerpen dat Eissens intussen is afgetreden als directeur van het MDI (de grond werd hem blijkbaar toch te heet onder de voeten), en de fakkel heeft overgedragen aan een andere subsidiejunk. Dus veel hoop is er niet.

PS. Wanneer gaat de Raad voor de Journalistiek die politici er nou eindelijk eens uitknikkeren? Komt daar nog wat van, meneer de secretaris? U heeft het me zelf zwart op wit beloofd!
Moge de auteur van dit artikel rusten in vrede.
...

Voor alle duidelijkheid, ik had een link geplaatst naar een Deense pagina, waar men de Joden als organisators ziet achter de paapse censuur van het Nationalisme in Nederland. Natuurlijk is dat niet zo, maar gezien de informatie op die pagina, is er wel een uitstekend overzicht van Zwartrokken en hun paapse agenten op die pagina te zien. Met andere woorden, Job Cohen is Rooms Katholiek, zijn politiek althans, want de Paus wil Jeruzalem innemen, what's new. Amsterdam werd het Nieuwe Jeruzalem genoemt door de Joden die gered waren van de Rooms Katholieke Hellige Inquisitie, door Willem de Zwijger en de Geuzen. Maar diezelfde Joden waren ook betrokken bij de Russische Revolutie in 1917, de Kibboetsen worden als Socialistisch gezien, Joodse voormannen worden als het gezicht van "Links" neergezet door de Katholieken. Maar de lezer begrijpt ook wel, dat de Joden net als in de tijd van Jezus Christus, compleet bepropageerd zijn door de Romeinen, dat zijn de Katholieken, terwijl later de Katholieken die propaganda poppen opruimt, zoals Trotsky in Mexico vermoord met een bijl. De Russiche Revolutie lijkt daarom Joods, maar is paaps, want anti-Russich Orthodox, het ging de zwartrokken om een Eucumenische Patriarchaat van Moskou op te zetten. Want Russisch Orthodoxe leer is traditioneel contra-eucumenisch, het Patriarchaat van Moskou komt voort uit het afgescheiden Patriarchaat van Byzantium. Van Stalin is gelukkig wel bekend, dat die zeer anti-semitisch was. Veel joden laten zich nog steeds zo gebruiken, als niet bijna allemaal, maar ze zijn zelf wel het grootste slachtoffer. Joden zijn slachtoffer van slagers als Ronald Eissens, die officieel ook voor de aan ADL gelieerde Anne Frank stichting werkt, om antisemitische Moslim import te steunen, om de laatste Joden van Nederland uit te moorden. Ronald Eissens werkt voor de Paus, als Napoleonistisch Staatist. Dat hij een landverrader is, dat is erg gemakkelijk te zien aan zijn salaris, wat aanmerkelijk meer is dan dat van een middenstander. Dit soort tuig is gemakkelijk te herkennen als linkse miljonairs. De krakers die het slachtoffers zijn van dergelijke moorddadige infiltranten, waren al het slachtoffers van hun ouders, maar vooral de socialistische leraren. Een docent op de Basisschool verdient meer dan een middenstander, maar maakt minder uren, kan bovendien met de VUT, maar beweert het tegendeel, alweer betrapt op een leugen. Laat u leugenaars uw kinderen onderwijzen?

Ronald Eissens en Suzette Brunkhorst werken nauw samen met de ADL in de USA, Anti-Defamation League. Een van de Rooms Katholieke Inquisitie machines, die de Reformatie uit de middel eeuwen tracht terug te draaien, met de deviezen uit het Concilie van Trente. ADL is een dekmantel voor moorden op Amerikanen die protesteren tegen de corrupte leugens van de Amerikaanse overheids maffia. Dit is ook de rol van Ronald Eissens en Suzette Brunkhorst in Nederland, die beiden als Staatisten bekend staan. De moord op Calvinstische en Joodse intellectuelen door Ronald Eissens en Suzette Brunkhorst geschiedt met demoniseringen, waarbij ze gebruikt maken van staatistisch gebrainwashte slaven en fanatieke promoters van de Napoleonistische graai cultuur van de infiltranten. Anne Frank Stichting is antisemitisch, een betere dekmatel is er niet. Zoals veel Satans Tempels zich voordoen als Christen Kerkjes. Bewijs hier voor, is hun steun voor de bouw van militaire centra voor zelfmoord terroristische acties op Joden en Calvinisten, zoals de aanslagen in London 7 juli 2005: Meer Moskeeen. Die aanslagen in London waren meer anti-Calvinistisch van aard. Anne Frank Stichting zorgt voor de bouw van meer moskeeen, dat zijn de feiten, maar het waarom is natuurlijk nog interessanter dan het gegeven feit.

In de kraakbeweging is vaak de helft van de aanwezige mensen infiltrant. Dus wat men daar ook uit ziet verschijnen, het is nooit representatief. Het feit dat alle regerende dichtgetimmerde paapse landverraders die dankzij wapens en daarmee over gestolen geld beschikken, bekend als belastingen en subsidies, alle kranten en andere media in handen hebben, een zeer gewelddadige reductie propaganda promoten, elke moment van de dag zolang ze nog kijkcijfers hebben, komt voor een aanzienlijk deel door de indoctrinatie op school en de TV. Nederland heeft nooit slaven kolonies gehad voor de inval van Napoleon. De leugens van Suzette Bronkhorst en Ronald Eissens zijn gemakkelijk te ontmantelen, aangezien de Antifa en de AFA zelf nogal zwaar anti-semitisch zijn, vanwege hun opinie over de Palestijse kwestie. Anti-semitische stillen met hun hypocriete schreeuwers. Heidenen, de moderne aanbidders van Baal, hun geloof beperkt zich tot GELD
dragonfist
dragonfist
protestant
protestant

Aantal berichten : 67
Leeftijd : 55
Woonplaats : tuin
Points : 5721
Reputation : 0
Registration date : 28-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty IP bans op Drog Blog

Bericht  Roelfzema zo feb 07, 2010 6:07 pm

http://blogger.webcoat.net/mijn-ip-bans/

Voor ik aan dit Drog Blog begon had ik de afgelopen jaren een kleine ip-ban status elders opgebouwd.

Deze begon op het moment dat de Nederlandse Staat hun medewerking aan de laatste Globale Terreur Acties begon, het project voor het Nieuwe Amerikaanse Tijdperk.(PNAC) Daarvoor moesten hun Terroristische Oorlogen wereldwijd natuurlijk ook verkocht worden via grootscheepse Propaganda bedacht door alle Denktanks.

Wakkere journalisten waren de jaren eraan voorafgaand al stelselmatig uit alle massamedia verwijderd. Voor de rest was het meedoen met de propaganda of je vliegt eruit.

openheidoverirak.nl (2004)
Al heel snel had ik door dat deze zogenaamde openheidswebsite er was om (staats)(AIVD)gecontroleerd de mening te gaan bewerken van de massa en kreeg ik door hier over te reppen en te exposen onmiddelijk een ip-ban.

sp.nl (2006)
Na de SP regelmatig aan te spreken (ook via mail in eerste instantie) op haar houding ten aanzien van de 911 leugens bleek dat dat niet de bedoeling was…
ip-ban

nujij.nl (2007)
…nu wij dan zul je denken…?
maar het was niet de bedoeling om te gaan schrijven over het gebruik van massavernietigingswapens (uraniumwapens, e.a.) of over een andere kijk op de holocaust uit de WO II.
ip-ban

zaplog.nl (2008)
Na geruime tijd stukjes te hebben geplaatst op zaplog, bleek begin 2008 dat er veel weerstand was toen ik er over 911 en de waarneming dat er in het geheel geen vliegtuigen waren gebruikt die dag (NO PLANES) begon te schrijven. En dat het met name de rol van de Brainwash Media was die 911 mogelijk maakte. TV-FAKERY. Verder aandacht voor het gebruik van bijzondere wapensystemen die die dag gebruikt werden bij het neerhalen van de torens.
Uiteindelijk na veel paniekacties resulterend in een ip-ban met en (leuk om te weten) een ip-doorlink van zaplog naar het Pieter Baan Centrum. De psychiatrische observatiekliniek van de staat.
Wat mij betreft behoort de zap(ruder)log (zeeplogkerk) ook tot de gecontroleerde mindfuck net als Alex Jones en de zijnen.

nwo-info.nl (2008)
In het verlengde van zaplog.nl kreeg ik ook hier een ip-ban.
Op zaplog was de schrijfster van nwo-info.nl een van mijn hysterische opponenten geworden (naast Arie en Patman) toen ik het thema TV-Fakery, NO-PLANES bij het WTC aan de orde bracht. Zij smeekte bij herhaling om mij te bannen…
Momenteel heeft de schrijfster van nwo-info haar eigen blog: BouBlog
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Laatse programma Eric Jon Phelps, Vatican Assassins

Bericht  Roelfzema wo nov 18, 2009 8:51 am

Mannenbroeder Phelps, zoon van een van die illegaal bewapende mannen in blauwe pakken, om Oppergeus te citeren, is gestopt met programma's. Ik kan dus geen programma's meer linken hier.
Last broadcast of Eric Jon Phelps, apparently Eric and Nicholas Arthur have difference of opinion of which Eric will post about today on his website.

http://www.mediafire.com/file/zyoixomqymn/...7%2C%202009.mp3

http://www.sendspace.com/file/5kw65z

BLOODY SHAME, SHAME SHAME!!!!

Jammer ja. Zeer jammer. Er was aardig wat belangrijke informatie in die programma's. Zo hebben we kunnen ondernemen, dat Prins Maurits van Oranje Nassau vergiftigd was. Ik vond het al vreemd op school, dat Prins Frederik Hendrik zo jong de troon overnam van zijn broer, de grootste Maarschalk van West Azie. Politieke moorden zijn aan de orde van de dag in Nederland. Soms, als het erg bekende Nederlanders zijn, dan horen we er wel eens wat van. Theo van Gogh eette nooit in een restaurant, of bepaalde restaurants, anders had ie een hartaanval gekregen, net als Pamela Hemelrijk. Of kanker, overleed bij een darmoperatie. De leugens van de medische inquisitie is zo eenvoudig te zien, dat ik de woede naar de wouten van Oppergeus wel begrijp. Bij Pim Fortuyn werd het geluid weggedraait bij de eerste meldingen van de justici maffia. Ons ontwapenen, dan ons beroven en verkrachten, het dan belasting noemen en criminaliteit door burgers. De commerciele leugens van de boordcriminelen, daar mag men niet eens iets over schrijven of zeggen, anders gaan hun wouten, partners in crime, rammen. En er regelmatig voor betaald worden, de boef heeft een baantje gevonden. De wapenboeven van Napoleon Bonaparte, AUSSWESS!


Het citaat uit het eerste deel van het programma kan ik wel vertalen.
Openbaring, hoofdstuk: 17:1~9

Een der zeven engelen die de zeven schalen droegen kwam tot mij en zeide: Kom mee, ik zal u tonen hoe het vonnis voltrokken wordt aan de grote hoer, die aan veel wateren woont, met wie de koningen der aarde hebben gehoereerd, en door den wijn van wier hoererij de bewoners der aarde dronken zijn geworden.
Toen bracht hij mij door den Geest weg naar een woestijn. Daar zag ik een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens.
De vrouw was gekleed in purper en scharlakenrood, schitterend getooid met goud, edelgesteenten en paarlen; een gouden beker droeg zij in de hand, vol verfoeiselen en onreinheid harer hoererij; op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimzinnige: Het grote Babylon, de moeder van de hoeren en de verfoeiselen der aarde.
Ik zag dat die vrouw dronken was van het bloed der heiligen en der getuigen van Jezus. Toen ik haar zag, was ik bovenmate verbaasd.
Maar de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u verklaren het raadsel van die hoer, van het Beest dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft.
Het Beest dat gij zag was er en is er niet; het staat op het punt uit den Afgrond op te komen en gaat zijn verderf tegemoet. De bewoners der aarde, zij wier namen niet voor de grondlegging der wereld geschreven zijn in het boek des levens, zullen zich verbazen wanneer zij het Beest zien dat er was en er niet is, maar er zal wezen.
Hier komt het vernuft dat inzicht heeft te stade. De zeven koppen zijn de zeven bergen waarop de vrouw zit.

De zeven heuvelen waarop het Vatikaan gebouwt is.

In het programma een historisch feit waar hierboven al naar verwezen werd, het vermoorden van Katholieken door de Zwartrokken. Dit gebeurde in Duitsland ook, zo'n 2500 priesters werden in Dachau geplaatst, omdat ze hun paepke Adolf Hitler niet wilde steunen. Leuke informatie allemaal, ik heb door de jaren heen ongelofelijk veel informatie kunnen vinden van hun geheime agenda's op internet. De moord op Pim Fortuyn en John F Kennedy zijn goede voorbeelden van katholieken, die vermoord werden door de Paus. Oversekste types waren het, de een 'n overspel pleger, de andere een homofiel. En gezien de biografie van Pim Fortuyn, is er een redelijke kans, dat ie nog Zwartrok was ook. Of hetzelfde onder een andere naam, die kom je meer tegen dan Zwartrokken, want die zijn hier nog steeds officieel verbannen in Nederland, maar de ambtenaren schijten hier op de wet. Graaien en verkrachten wat lekker is, dat is zo hun attitude, waarvan niet ik alleen het slachtoffer ben. Ik besef best dat er wel mensen zijn die ergere dingen mee moeten maken. Hypotheek, gedwongen anders worden ze ontslagen. Vooral kinderen zijn het slachtoffer altijd. Sinterklaas promoten, om de Paus en de Zwartrokken te steunen, zo maakt men atheisten. Het illustreert de onverschillige houding van de Nederlandse burgers, waarin ze opgevoed worden door de gevangenissen voor kinderen die ze scholen noemen. Waar ze mij belogen, dat Hitler een Protestant was, terwijl die een Rooms Katholiek was. Erg belangrijk! Mussert werkte dus voor het Vatikaan, dat zijn nu eenmaal de feiten, want een Rooms Katholiek was zijn chef.

Boeven vangt en pakt men aan men met eerlijke mensen, niet met boeven.

Latheraanse accoorden, 1929, Benito Mussolini maakt van Katholicisme de staatsreligie. Ik bedoel, Katholicisme is vele malen gevaarlijker en vuiler dan Fascisme. Fascisme is gewoon een van koppen van dien draak van het Vatikaan. Met zijn vaseline kont, op een berg van goud en zilver. Mocht het Vatikaan weer gaan ontkennen dat het op 7 heuvelen is gebouwt, wat ze meestal doen door te beweren dat het er 6 zijn, denk dan aan die heuvel van Goud en Zilver. Zilveren guldens. En maar ontkennen iedereen hier. Ik begrijp niet waar ze het lef vandaan halen, want op een bepaald moment worden de kinderen wakker, zullen ze hun ouders willen slachten zoals ik. Ja, als je ouders hebt, dan zijn het profiteurs van het systeem en de inquisitie, anders was je opgevoed in een kindertehuis, ontvoerd door hypocriet Medisch Inquisitie personeel met een hypotheek.
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Re: Gebant op Bert Brussen

Bericht  Oppergeus wo nov 18, 2009 7:18 am

Butcherprophet schreef:Hoewel een bepaald woord op deze website gecensureerd is door Oppergeus, men is hier in Nederland doorgaans niet gedient van de waarheid. Gelukkig heb ik nog genoeg andere activiteiten, dit forum slechts gedeeltelijk gesaboteerd in zoekresultaten enzomeer sedert september dit jaar ongeveer. Sabotage in Google die ik dit jaar opspoorde was, was bijvoorbeeld als je zoekt op Eric Jon Phelps, waar als ik de zoekmachines moet geloven op deze website het meeste informatie is te vinden in Nederland, maar deze website komt op Pagina 6. Voor September nog op pagina 2, hoewel er regelmatig nieuw materiaal wordt toegevoegd door Roelfzema. Op "schooiers" zit dit forum gelukkig nog op pagina 1, maar het kan zijn dat dit alleen om deze computer zo is. Er is nochtans een site map, Oppergeus heeft al meer dan 10 jaar ervaring met rankings in zoekmachines.
Er zat een typo in je eerste zin daar Butcher.

Maar het valt best mee met verbanning van deze website.
Vandaag op Clusty stond deze website op nummer 3, dus dat is al aardig toegankelijk.
Hier:

Gebant op Bert Brussen Zoekresultaten

Ja, Google gebruik ik helemaal niet meer. In 2008 werden daar alle belangrijke websites gebant, nu doen ze dat dan op zo onopvallend mogelijke manier. Onlangs ontdekte ik, dat het kanaal van DavyJonesLumey ook subtiel gebant is. Dat is jammer, die kerel is een goede maat van mij. Hij was de eerste die een link naar mijn forum plaatste. Toffe gast, woont bij mij in de buurt. Sterk ook, nergens bang voor. Dat is een van die kerels, die onze buurt een veilige omgeving maakt. Hier in de Graafsewijk.

Ik heb goed nieuws overigens. Ik vond een artikel in Trouw, waar de journalist zich lijkt te hebben geinspireerd door mijn laatse Announcement. Tof! Een compliment waard. Ja, ze kunnen het natuurlijk niet zonder propaganda, de relatie tussen de Rooms Katholieke Papentempel en Sinterklaas wordt niet eens vernoemt, een Jezuitistisch verhaal vanuit de Medische inquisitie vult het gat op, maar het is minder dan ik gewend ben van Trouw. Meestal is hun propaganda absurd brutaal. Ja, de Volkskrant, het enige officieel Rooms Katholieke dagblad in Nederland, is eigenaar van Trouw. Waarschijnlijk is er dus een Katholiek in de redactie, die zijn Calvinistischer dan de paepkes van het PKN. Ik weet eigenlijk niet of ik dat artikel mag linken hier, want er staat een gewelddadige bedreiging betreft copyrights. Was DavyJonesLumey maar op dit forum, die zou dat wel durven.

Nouja, ik laat me maar inspireren door Lumey. Davy Jones. Hier is de link:
Code:
http://www.trouw.nl/onderwijs/article1406959.ece
kijk uit, het is een *.ece bestand. Als je geen fake IP hebt geinstalleerd, of anderszins beveiligt bent, copieer de link dan. Ik zal het automatisch linken uitschakelen, ander ontdekken ze dat hier gelinkt is naar Trouw.

(c) Zegt het Voort, Zegt het Voort!
Kopieren van wat dan ook op deze website niet enkel toegestaan, maar verplicht vanwege uw cache op uw harde schijf. Deleten door afsluiten van de browser verder geen probleem. Plaatjes opslaan is een vuile leugen, want alle plaatjes worden automatisch opgeslagen op uw computer, op deze website en elke andere website, om deze zichtbaar te maken in de browser. Pas op, die criminele hackers van Microsoft, Firefox en Google worden beschermt door illegaal gewapende mannen in blauwe pakken!
Oppergeus
Oppergeus
Admin
Admin

Aantal berichten : 124
Points : 6163
Reputation : 0
Registration date : 22-12-08

https://schooiers.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Net als ik dus

Bericht  Roelfzema wo nov 18, 2009 1:49 am

Dat is bij mij ook.
Bovendien, ik kom wel meer mensen tegen op internet, die op de hoogte zijn van wat er zich werkelijk achter de schermen van de kudde gedreven hypocratie afspeelt. Atheisten die kerstbomen en kerststalletjes plaatsen. Deze hypocraten wentelen zich in het excuus, dat de SP Maoistisch is, alsof Mao en de Chinese strop-dictatuur ook maar enig idealisme zou verwoorden. Gewoon propaganda.

Betreft jou verwijzingen van Napoleon naar Democratie, dat is weer flink aangedikt Butcher. Ik begrijp best, dat je geshockeerd bent, door te weten dat Katholicisme verboden was in Nederland, tot aan de inval van Napoleon. Corsica, het eiland waarheen de Zwartrokken uitweken, nadat ze verbannen waren uit Spanje, Oostenrijk Italie en Frankrijk, waarbij bovendien de Paus hen ook nog in de ban deed van 1773 to 1814. De datum dat ze terugkomen legt wel enige nadruk op het verband tussen Napoleon met de antipapistische sans cluottes, die als antipapisten de agenda van de Paus volgden, door Katholicisme terug in Nederland te brengen. Het is wat te vergelijken met het Nederlandse leger, dat dan in Srebrenica en Uruzgan assisteren in kleine moslim genocides, terwijl tegelijkertijd de Arabische variant van het Papisme gepromoot wordt op schooltv. Joop den Uyl, die begon met logistieke ondersteuning van de moslim invasie in een staat waar de Bijbel nog niet volstrekt verboden is, zoals in Frankrijk, is evenzo een Calvinist als Balkenende. De vergelijking tussen Jan Peter Balkenende, Joop den Uyl en Anton Mussert is evident, ze hebben dezelfde religie, maar dat wordt volledig ontkent door de propaganda. De hypocraten ontkennen dit verband, en lachen omdat ze in de meerderheid zijn. Hun meningen zijn ondersteunt door de partners in crime, men kan ze de moderne Patriotten factie noemen. Een pact met de ondersteuning van die propaganda, zoals die ondermeer gebeurt in het artikel van Bert Brusse, waarbij hij een Democratische Staat DDR vernoemt wordt als ondemocratisch, is een leugen die te simpel is om onschuldig te zijn. DDR was Democratie, en was nog meer rechtsstaat als Nederland vandaag. Er werden zelfs verkiezingen gehouden in Stalin's satelietstaten.

De leugens zijn zo gemakkelijk, dat niemand er in hoeft te trappen.

Ik ben gebant op xandernieuws
http://xandernieuws.punt.nl/
Kan daar geen commentaren plaatsen. De oorzaak ken ik nog niet, maar het moet zo zijn, dat de Katholieken op een of andere manier aan de macht zijn daar. Geen idee of dat direct is, of indirect. Ik zal eens wat artikelen checken, misschien dat we het motief kunnen achterhalen...
...
Grappig. Ik ging testen of ik daar nog steeds gebant ben, al staan er honderden commentaren op die pagina's, krijg ik wat leuke informatie in de url terug. Dit is wat ik vond in de url;
http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=561905&error=&wachtwoord=&archief=&tbl_archief=#form
id=561905...
Tsja. Och, als je het verteld tegen de Nederlanders, geloven ze het niet. Ze liegen zelf hun gehele leven door, ook tegen hun kinderen, dus verwachten alleen leugens als ze iets lezen.

Butcher, je kan Joop den Uyl en Jan Peter Balkenende gerust vergelijken met Anton Mussert. Als ik daar "id=" op die url moet lezen, dan denk ik eerst aan de identieficatieplicht van de Balkenende Mussert coalitie Kabinet 1. AUSSWEISS! De joden en protestanten in Duitsland werden opgespoort met behulp van IBM, een bedrijf dat ook Microsoft in de wereld bracht, Bill Gates werkte oorspronkelijk voor IBM. Microsoft Windows is het monopolie van de corrupte maffia die hier de politici neerzet. Mijn eigen politiek carriere is gesaboteerd, wantrouw ik alle politici die dus niet gesaboteerd zijn, maar neergezet door schaduw promotie. Een goed voorbeeld is Geert Wilders, die dagelijks 3 uur zendtijd kreeg op TV, voordat ie zetels haalde. Nu dan is zijn partij zo groot, dat ie misschien wel Minister wordt. Drs. Janmaat echter, werd gesaboteerd en vermoord. Zijn vrouw zit in een rolstoel vanwege een van de aanslagen. Pamela Hemelrijk is ook vermoord door de katholieken, maar de mensen willen er niet eens over nadenken. Ze geloven alleen wat hen goed uitkomt. Of het waar is vinden ze niet belangrijk. Betere illustratie van wat er gebeurd in papentempels bestaat er niet.

Eens checken of xandernieuws Calvijn citeert in hun nonsens artikel, door zoeken naar antichrist in dat artikel over de Paus. Crtl+f...antichrist Neen dus, maar natuurlijk wel in de commentaren. Bij het commentaar staat ook een link,
http://www.tripwire.com/
Geen blog, maar wel enigzins illustrerend waarom lieden als Butcher en ik gecensureerd worden op punt.nl blogs, ook web-log, maar vooral Wordpress blogs. Bert Brusse is overigens geen Wordpress, volgens mij. Het blijkt dat ik daar ook gebant ben. Misschien dat het commentaar later nog eens geplaatst wordt... Dichtgetimmerde media, zoals we die kennen van Krant en TV. Niets lekt, een journalist die lekt over de werkelijke achtergronden van Joegoslavie, zoals Pamela Hemelrijk deed, wordt ontslagen. En daarna vermoord.

Grappig, die gecontroleerde commentaren. Het volgende commentaar op dat artikel van de Paus op Xandernieuws dat Calvijn en Maarten Luther citeert, noemt zichzelf Soldier of satan. Oja, Heksensabbath, Halloween. Calvinisten of Lutheranen worden beschouwt als satanisten of heksen, hun overwinningen gestolen door het hypocriete tuig op de stoel van Mozes vandaag de dag (Mattheus 23:1~5). Verderop discussieert Soldier of Christ met Soldier of satan, Hegeliaanse dialectiek ten voeten uit. Tsja, iemand die zich soldier of satan noemt kan men tenminste nog eerlijk noemen, maar iemand die zich soldier of Christ noemt is bij voorbaat al verdacht, al is het geen bewijs. Bijna onderaan de pagina met honderden ene Sjibboleth, die het woord antichrist gebruikt. Wat een held. Helaas komt het weer in de discussie met 666, wat niets met antichrist van doen heeft. Want 666 is geciteerd van Openbaring, terwijl antichrist is geciteerd uit het boek Timotheus. Belachelijk dat ze telkens opnieuw dat absurde onbewijsbare verband beweren. Tsja, mensen die zulks onderzoeken worden verbannen van de groepen. De beloning is, dat de werkelijk betekenis van 666 mij bekend is, het heeft niets met satanisme of antichrist van doen, maar refereert eerder naar een betekenis die ik al gebruikte hier, de zonde der mensheid als geheel. Het teken van de mens, dat een beest is, omdat het niet autonoom kan denken. Een lopend lijk, een zombie, dat wekelijks de papenmissen bezoekt. Net als Anton Mussert. En Joop den Uyl en Jan Peter Balkenende. Laten we Jabir er ook maar aan toevoegen, die noemt zich ook Calvinist.

Dyonisus, een Romanistische naam, verteld op xandernieuws dat de Paus niet de antichrist is. Xandernieuws wordt dus ook bezocht door de Romanistische Papisten, ik begin al te begrijpen waarom ik daar geen commentaren mag plaatsen. Altijd lachen, die paepkes met hun slappe theologie;
VICarIVs fILLI DeI

VI = 6
IV = 4
IL = 49
LI = 51
D = 500
I = 1

kom ik op 611, hehe de paus is niet de antichrist, kunnen we weer lekker gaan slapen, doet me denken aan dat rekenspelletje dat jaren geleden op tv was, je draaide aan een aantal cirkels, daar kwam een getal uit waar je bij moest zien te komen aan de hand van een aantal andere getallen, was leuk en leerzaam, maar zie er leiden meerdere wegen naar rome

door: Dyonisus 2009-11-12 17:38:32
"hehe"
Hij weet niet eens dat 666 een citaat uit uit Openbaring en antichrist een citaat uit het boek Timotheus. Hij is blij dat ie de waarheid over de Paus, aldus geciteerd van Johannes Calvijn en Maarten Luther, heeft die kunnen weerleggen met nonsens, kan dus rustig slapen. Dyonisus, een Griekse bedelaar, aldus de legende, die in een ton sliep. Rekenspelletje op TV. Ja, papisten kijken TV, lezen niet de Bijbel of Calvijn, maar gaan wekelijks naar de Papenmis op Zondag Ochtend. Ze stemmen op Jan Peter Balkenende, of Anton Mussert, en ze haten Joop den Uyl, omdat die geen lijsttrekker was van het CDA, want dat moet van mijnheer papensergeant, aldus de preken op de zonde dag ochtend.

Wat een tuig.
Lopende lijken zijn het, zonder enige moraal.
Ze geloven in papiergeld, de gemakkelijkste leugen, verbergen dat door wekelijkse papenmissen.
Liegen wat hen goed uitkomt, zodat ze rustig kunnen slapen, ondanks hun notoire misdaden van misbruik van de Bijbel, waar niet enkel William Tyndale zijn leven gaf, gewurgt door de Katholieken, maar ook meer dan 100.000 Nederlanders. De Boedraad. Mijn voorouders. Vermoord door de Antichrist. Ik zal uitleggen waarom de Paus de Antichrist is, moge ik de rust van Dyonisus terecht verstoren!


Waarom is de Paus de Antichrist?
Omdat ie alle leerlingen en leerstellingen van Jezus Christus vervolgt!


Het heeft dus niets te maken met citeren uit een dood boek. Johannes Calvijn en vooral Maarten Luther kwamen tot dezelfde conclusie met dezelfde redenering. Antichrist is slechts een woord. Anti is een grieks woord, wat "tegen" betekend. Tegen Christus dus. Ik begrijp dat, omdat ik weet dat de Paus een titel is gegeven aan de papenkolonol van Rome, nadat die martelaar omgekocht werd door de Romeinse Pontifex Maximus. Het woord Pontifex Maximus is niet te vinden in de Bijbel, maar wel in Latijnse geschriften uit diezelfde tijd. Het is namelijk de titel van de Romeinse Keizer, heden is het de titel van de Paus. Die zich de plaatsvervanger van Jezus Christus noemt, logisch en strategisch te begrijpen voor de Antichrist. Jezus Christus zelf is vermoord door de Romeinen, aldus elk Evangelie, ondersteunt door Roomse propaganda en daarna het Democratische Sanhedrin, die ondersteunt werd door het Joodse volk, zoals vandaag de dag iedereen de Roomse propaganda van de Pontifex Maximus, de Romeinse Keizer van EU-ropa(een griekse godin) en daarbuiten, ondersteunt, zodra ze het woord democratie gebruiken in hun weblogs. Democratie was het staatsbestel van de Romeinen, brood en spelen, dus de duistere Middeleeuwen, waarin het Katholicisme oppermachtig was, ondermeer dankzij de kruistochten, is hetzelfde systeem as Democratie. Democratie is ingesteld in Nederland ongeveer halverwege de 19de eeuw.

Eens kijken wat de commentaren van de dichtgetimmerde xanderniews bezoekers nog meer beweren Basketball
Ik denk dat de antichrist een paus moet zijn of heb ik het fout of moet het iemand zijn die zich met politiek bezig houd ...maar die pausen houden zich ook met de politiek bezig en moeien zich er mee ...ik heb eens ergens gelezen nu weet ik eigenlijk niet meer wie, het was Johannes de2 of ratz.Benedicktus dat hij heel blij zou zijn met de nwo !

dj

door:
Anoniem, maar wel leuk. Hij moet uitkijken dat ie niet gebant wordt daar, maar dat begrijpt ie zelf blijkbaar ook. Vandaar de enigzins anonieme reactie. Tsja, op internet is niets anoniem, Bill Gates is neergezet door IBM, die haar kapitaal bijeenschaarde door Auswitch, Dachau, de succesvolle inquisitie van de Tweede Dertigjarige Oorlog 1915~1945. Verdrietig om te zien dat in de eerste dertigjarige oorlog (1618–1648) Johan van Oldenbarnevelt evenzo vuil was als Anton Mussert hier, door het 12-jarig bestand om de Katholieken wat meer beweegruimte te geven voor de Inquisitie in Duitsland. Leve wijlen Prins Maurits! Die overigens vergiftigd is, aldus Eric Jon Phelps. Ik moet nog even uitzoeken waarom die dat beweerde, want toen Mannenbroeder Phelps beweerde dat Stadhouder Willem 3 vergiftigd was, had ik dat zelf al ontdekt, omdat ik research had gedaan naar King Wiliam of Orange. Ja, die was vergiftigd. Leest de geschiedenis in engels, het ligt er nogal dik bovenop. De gay Pride movement van Loyola, de beker van Borgia, de Contrareformatie.

NWO.
Aldus dj in het commentaar.
Hmmm. NWO is een afkorting van een Latijnse text, geplaatst door de Romeinse Keizer op de Amerikaanse dollar: Novus Ordo Seclorum. Maar omdat researchers in Nederland gebant worden, mag men de Latijnse afkorting hier, NOS, blijkbaar niet gebruiken. Het betekend hetzelfde hoor, voetbal uitslagen op journaals? Dj heeft dus meer informatie over NOS, waar die naar tracht te verwijzen. NOS, Novus Ordo Seclorum, die propaganda controle uitoefent en informatie saboteert, om deze te kunnen vervangen door leugens. NOS. Geen NWO, want NWO is Engels, terwijl de Illuminati, ook een latijns woord, Romeinen zijn. Historisch. Hun leden worden ingewijdt in het Vatikaan. Hun strategie sedert 1565 heet Contrareformatie, het Concilie van Trente is hun richtlijn. Sedert 1965 het 2e Vatikaans Concilie, Eucumene. Erg gemakkelijk op te sporen. Er is zelfs een Universiteit de Illuminati in Rome. NOS. NOS bericht over Islam als een bijna evenzo bewonderingswaardig als de Antichristelijke Katholieken. De gelovigen, noemen de Nederlandse journaals de vuile papisten. De islam is een systeem van leugens, als je daar over lekt wordt je gebant, gesaboteerd, vermoord, door de Katholieken, waaronder ik Calvinisten doorgaans dus ook reken. Calvinist is een scheldwoord, net als heks of ketter, voor lieden die op de hoogte zijn van de Theologie van Johannes Calvijn. Het is de bedoeling van Islam om alle Calvinisten in Nederland uit te moorden. In de Koran zelf is de Bijbel student uitgemaakt voor lieden van het boek. Dit in tegenstellingen tot volgelingen van de Levende God. Ondersteunt door NOS. De kranten niet minder overigens.

Moslims zjn papisten.
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Gebant op Bert Brussen

Bericht  Butcherprophet di nov 17, 2009 1:53 pm

Ik wordt overal gebant hier in Nederland.
Nu ook op Bert Brussen.
Ik zal hier een draad beginnen, met een lijst van wat websites in Nederland, waar ik gebant wordt. Ongeveer ruim de helft van de websites waar mensen commentaren plaatsen. Ik weet zelf wel waarom, door wie, enzomeer. Ja, niet geheel in detail, zoals persoonlijke namen. Zoals je in dit commentaar zal lezen, als het je interesseert. Hoewel een bepaald woord op deze website gecensureerd is door Oppergeus, men is hier in Nederland doorgaans niet gedioent van de waarheid. Gelukkig heb ik nog genoeg andere activiteiten, dit forum slechts gedeeltelijk gesaboteerd in zoekresultaten enzomeer sedert september dit jaar ongeveer. Sabotage in Google die ik dit jaar opspoorde was, was bijvoorbeeld als je zoekt op Eric Jon Phelps, waar als ik de zoekmachines moet geloven op deze website het meeste informatie is te vinden in Nederland, maar deze website komt op Pagina 6. Voor September nog op pagina 2, hoewel er regelmatig nieuw materiaal wordt toegevoegd door Roelfzema. Op "schooiers" zit dit forum gelukkig nog op pagina 1, maar het kan zijn dat dit alleen om deze computer zo is. Er is nochtans een site map, Oppergeus heeft al meer dan 10 jaar ervaring met rankings in zoekmachines.
http://www.bbrussen.nl/2009/11/16/schokkende-zembla-docu-gemeentelijke-overheden-haten-burgers/
Het gecensureerde commentaar:
Interessante discussie van een verzuilde agitatie tussen volwassenen, die consequent belogen worden en werden van kindsbeen af. Democratie samengevat = Napoleon Bonaparte.

Ik ben wat verstrooit door Jabir. Want na een bezoek aan zijn website beschuldigde ik hem van Papisme aldaar in een commentaar, maar las ik in een opvolgend commentaar hier, dat ie zichzelf calvinistisch noemt. Net als Balkenende dus, een Papist die gelooft dat ie Calvinistisch is. Nu zal Jabir geen papenmissen houden zonder LSD koekje op de Zonde Dag ochtend, maar toch, mijn beschuldiging blijft een intellectuele waarheid die blijft staan, ondanks alle respectabele worstelingen in het geschreven woord, omtrent propaganda en de brainwash door de volksmenners van de universiteiten.

Tsja, Calvijn, wat een schitterende auteur. Ik dan als opgegroeit tussen de vuile paepkes, bekoord door Calvijn's geniale humorvolle uitleg van wat waar is en wat gelogen, die mij het woord Papisme leerde, mijn lievelingswoord, ik moet vanuit eerlijkheid Jabir en JP Balkenende beschuldigen van Papisme. Niet fijn, zeker niet. Eerder om te janken. Liever zou ik een nationalistisch betoog houden, der heerlijke overwinning op 1 April. 1 April 1572. Of de opruiende kant van Halloween, 31 Oktober, de dag dat Maarten Luther dezelfde dingen schreef als ik hier, op de deur van de Papentempel van Wittemberg. 1517. Maar neen, het is dweilen met de kraan open, op elk weblog in Nederland.

Maar ter commentaar op het artikel zelf.
Citaat:
-Kortom: doeidoei Nederlandse democratie en rechtstaat, hallo DDR 2!

DDR. Deutsche Democratische Republiek. Een Rechtsstaat. Dat is de voormalige Staat Pruisen. Voordat de inval van Napoleon Bonaparte, de grondslag van de Democratie in Nederland, ondersteunde Pruisen Nederland. Jegens de sabotage van de Calvinistische Theocratische Republiek door de Patriotten Factie. Eind 18de eeuw. Pruisen is ondermeer daarom de DDR geworden. Want de Patriotten factie, zichtbaar geinspireerd door de Vrijmetselarij, was bezig de staat der Calvinisten te vernietigen, werd tegengehouden door Pruisen. Brainwash inderdaad, zo kan je het wel noemen. Dus na de hulp van Pruisen, Amalia van Solms, kreeg de Patriotten factie hulp van Napoleon. Het woord NSBer is dan ook toepasselijk te noemen in die tijd, want het is maar de vraag of Napoleon Nederland verslagen zou hebben, zonder die verdeeldheid tussen "links" en "rechts". Patriotten en Orangisten, Hervormt en Gereformeerd, Rechtzinnig en Vrijzinnig, Conservatief en Progressief, Hegeliaanse Dialectiek heet die Propaganda. Brood en Spelen. Nu dan wordt Hegeliaanse Dialectiek dagelijks gepromoot door de pers, links de antithese van de Synthese die CDA heet, waar de Katholieken op moesten stemmen van hun papensergeant. Zelfs de these is Napoleonistisch, vrijheid gelijkheid broederschap.

Is in een volledige controle, die niet direct is, maar dankzij de propaganda op de scholen vanaf de leeftijd van 3, de ouders zijn niet onschuldig inzake. Sinterklaas houden was verboden dankzij de Calvinisten, Jabir zal er echter niet eens tegen protesteren, hij is dus een papist. Vergis u niet lezer. Ik bedoel, geloof in Democratie begint met witte of zwarte rook uit de schoorsteen van het Vatikaan, als de Kardinalen weer Democratisch een nieuwe Paus gekozen hebben. Democratie is Rooms. Die andere calvinist, Jan Peter Balkenende, die gaat dan naar de Begrafenis van Paus Johannes Paulus de Tweede, de Romanistische Antichrist, ongewapend, want dat was zijn vriendje...

Calvinist zal dan anno 2009 de betekenis hebben: Rooms Katholiek die geen Hostie krijgt, vaak zelfs niet eens trouw de papenmis bezoekt op de dag der Zonde. Waarop men eigenlijk zou moeten werken, alsus de Bijbel. Pas op een Heksensabbath! Verwarrend misschien, voor lieden die niet weten dat de Bijbel geen Zondag leert, integendeel, de Bijbel leert de Sabbath. Exodus 20, 10 geboden, maar ook de Profeten. De echten dan. Zondag is de eerste werkdag. Dat bewijs is het begin van de ontdekking, van wie hier de lakens uitdeelt in Nederland. Sinterklaas gepromoot op de voorpagina's van de kranten en op de journaals. De burka is openlijk papisme, volstrekt verboden volgens de plakkaten van de Calvinistische Republiek, hoewel bespreekbaar, het wordt niet eens vernoemt door enige opmerking van enige strop-dragende papist die dankzij de Paus als pop dient om de zwartrokken macht in Nederland te verbergen en promoten.

Artikelen van Theo van Gogh over zwartrokken bij de KRO.
Vermoord.

Tsja, hoe krijg ik dit ooit uitgelegd aan de Nederlanders. Ik kom niet uit niemandslandsland, zoals al vermeld, ik groede op tussen de paepkes. Ik woon nog steeds vlak bij het Rooms Katholieke gymnasium, waar Jan Marrijnissen werd opgeleid door de Paters van Berne, de Norbertijnen. Een foto van jan Marrijnissen die met Paul Rosenmuller op bedevaart gaat naar Assissie, de papistische plaats die toegeschreven wordt aan de Franciscanen. Rosenmuller, lang lijsttrekker van Groenlinks geweest, is van schatrijke Rooms Katholieke familie. Niet dat Rooms katholieken allemaal links zijn, welneen, het CDA heette voorheen de KVP, anti-revolutionair gefuseerd na het Tweede Vatikaans Concilie.

LEVE DE GEUSEN!
Het artikel van Bert Brussen en de lieden die daar wel commentaren plaatsen, is te plat voor woorden. Gewoon nakauwen van de propaganda door de papisten. Ik zou daar de enige zijn geweest, die wat informatie geplaatst zou hebben. Ik moet echter wel zeggen, dat hoewel bijna iedereen in Nederland fanatiek de Paus promoot, dat ik die mensen niet als onschuldig beschouw, al zijn ze dan onwetend. Toen ik nog onwetend was, was het verboden voor mijn vriendin door mij om aan Sinterklaas en Kerstmis te doen, ik ben namelijk geen papist. Maar kijk maar eens wat voor een bakken met geld die papisten als Jabir binnenhalen met hun onwetendheid. Gewoon net doen of je neus bloeit. De waarheid duurt het langst, maar liegen gaat zo lekker snel.
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 80
Woonplaats : Normandië
Points : 5781
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Gebant op Bert Brussen Empty Re: Gebant op Bert Brussen

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum