Ce ne sont que des geux
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

De oorlog tegen het blanke ras

3 plaatsers

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty banner

Bericht  Butcherprophet zo okt 11, 2009 6:35 amDe oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 1255227909-570Als je dit plaatje op je website wil, hier is de code:
Code:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/10/11/1255227863-210.gif
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 80
Woonplaats : Normandië
Points : 5781
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty meer informatie

Bericht  Roelfzema do okt 01, 2009 2:51 pm

http://www.mediafire.com/file/yizmyitjcgi/Eric Jon Phelps - September 29, 2009.mp3

http://www.sendspace.com/file/2labf1

Topic: Dangers of Romanism


Hier zegt Mannenbroeder Eric, dat de oorzaak van de oorlog door de Luciferische Rooms Katholieke Militaire sekte en alle rassen is, dat elke partij die zich kan verenigen tegen het Vatikaan uitgemoord moet worden. Verschillende uitgemoordde blanken in Europa komen aan bod, zoals de Albigenzen in Frankrijk in de 12de en 13de eeuw, die vermoord werden met de Kruistochten naar Jeruzalem als het excuus. Kruistochten werden ook gebruikt om joden uit te moorden, een herkenbare Romanistische doctrine. Ook het uitmoorden van alle Hugenoten in Frankrijk in de 16de komt aan bod in het gelinkte programma. In die tijd enige eeuwen later was de Katholieke Heidense MultiKult arrogant genoeg om iedereen die niet wekelijks de papenmis bezoekt en contributie en donaties betaald, dood te laten folteren door de overheid.

Andere bevolkingsgroepen die uitgemoord zijn door de goede en vrome katholieken zijn Vandalen in de 5de eeuw.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vandals
Gunthamund (484 – 496), his cousin and successor, sought internal peace with the Catholics and ceased persecution once more. Externally, the Vandal power had been declining since Geiseric's death, and Gunthamund lost large parts of Sicily to the Ostrogoths and had to withstand increasing pressure from the autochthonous Moors.

While Thrasamund (496–523), owing to his religious fanaticism, was hostile to Catholics, he contented himself with bloodless persecutions.
The turbulent end
Main article: Vandalic War

Hilderic (523 – 530) was the Vandal king most tolerant towards the Catholic church. He granted it religious freedom; consequently Catholic synods were once more held in North Africa. However, he had little interest in war, and left it to a family member, Hoamer. When Hoamer suffered a defeat against the Moors, the Arian faction within the royal family led a revolt, raising the banner of national Arianism, and his cousin Gelimer (530 – 533) became king. Hilderic, Hoamer and their relatives were thrown into prison. Hilderic was deposed and murdered in 533.[11]
Een quote van onderaan de pagina.

Enkele andere bekende Hellige Inquisitie slachtoffers;

De Waldenzen

De Katharen

De Joden

Geuzenveldje

Woonwagenbewoners

Amerikaanse Presidenten


Nou, gelukkig is iedereen in Nederland door het Calvinisme verlicht, is het Papisme hier volstrekt illegaal, kan geen enkele Luciferische Paep de overheid manipuleren voor de internationale agenda van het Vatikaan, de Contrareformatie, de Ecumenische beweging, de Charismatische beweging, Vluchtelingenwerk, illegale Donatie lobbyisten, waar ook propaganda en genocide mee bekostigd worden, infiltratie van de technologie, militair opgedrongen kwakzalverij, enz.

http://www.dbnl.org/tekst/_geu001geuz01_01/
Geuzenlied 156
Van een Jonghe Dochter, die binnen Brussel levendich gedolven is, om datse den Naem Jesu Christi heeft beleden, Anno 1597. +

Fy Cain wreet Moordadich,
Fy Pharo opstinaet,
Fy Nero onghenadich,
Zyt ghy noch niet versaet,
Van dat onnoosel Christen bloet
t'Welck ghy stortet seer verwoet,
Dat doch niemant gheen leet en doet.

Schoon Brabant uytghelesen,
Zijt ghy noch soo verblint,
Daer t'Licht is opgheresen,
Dat ghy't duyster bemint
En Christus Lidmaten schent
Wie zijn Heylich woort bekent,
Die doot ghy met swaer torment.

Beschreyt met tranen bloedich,
t'Welck van u werdt ghehoort,
Als dat ghy soo verwoedich,
Een Jonckvrou hebt vermoort,
Nu in Julio lest leen,
Doch het zijn u oude zeen
Der Tyrannen paden blijft ghy treen

Och Bruessel hoogh van namen,
Schoon Princelijcke Stadt,
Ghy meucht u 't stuck wel schamen,
Daer ghy cleyn eer of hadt.
Aen dees jonghe Dochter siet
Die Anneken uyt den Hove hiet
t'Welck ghy brocht in swaer verdriet.

Dees Dochter uyt verkoren,
Ses en dertich Jaer oudt,
Was tot Bruessel gheboren,
Die Godt vast heeft betrout
Waer dat sy derdehalf Jaer
Sat ghevanckelijck seer swaer
Inde vrese Godts, dat is waer.

Dees Dochter was verraden,
Van haer volck binnen 't huys,
Om dat sy t'haerder schaden
Niet halen wou quansuys,
Voor haer Moeytjen den Broot-Godt
Daermen in Hollant met spot
Hierom most sy int ghevanghenkot.

Waerom toeft ghy soo langhe?
Sprack den Paep seer ghestoort
Mijn Moeytjen was maer banghe
Heeft Anneken gheantwoort
Ghy hebt veel te langh ghetoeft,
Riep de Paep alst quaet gheboeft,
Vrese maeckten Anneken bedroeft.

Dese Pape sonder falen
Diet noch ghedachtich was
Die quam Anneken halen,
Als Christus met Judas
Want sy quamen inder nacht,
En hebben haer soo ghebracht,
Op de Poort van Treurenburch onsacht.

Zy is volstandich bleven,
Haer Bruydegom ghetrou
t'Wert Albertus aenghegheven
Als een Kettersche Jonghvrou
Hy antwoorde seer ghestoort:
Wilt daer mede varen voort
Ghelijck alst met sulck een toebehoort.

Sy vraeghden haer met listen
Welck Leere dat ouder was
Calvinus of der Papisten
Wilt ons dat segghen ras
Soo ghy ons bewijsen cont,
Wie Godt hier de Leere jont
Wy volghen oock 't beste terstont.

De Leere van Calvinus,
Teghen u Leer voorwaer
Het schijnt datse Medecijn is
Een licht lichtende klaer
Calvinus en gheloof ick niet
Soo hy van die waerheyt vliet
Mijn gheloove door Gods Geest gheschiet.

Des Wets heeren wilt hooren,
Hebben hier in gheen schult,
Door het Huysvolck gheschooren,
Wert Judas maet vervult,
Och hoe salt dan sulcken gaen
Als sy voor den Rechter staen
Om nae haer wercken loon t'ontfaen.

Dees Tyrannighe wolven,
Die hier zijn ghenoemt,
Sy hebbense ghedolven
Levendich en oock verdoemt
Twee Bels-dienaren ginghen mee
Tot dat sy quamen opter stee,
Daermen haer de doot aen dee.

Daer vonden sy ghegraven
Den Kuyl wijt open staen,
Dees bloetdorstighe Raven
Deden altijdt vermaen
Datse soude wijcken saen
t'Ghene sy was aenghegaen,
Maer sy bleef volstandich onbelaen.

Met schoppen en met spaden,
Vulde den Beul de Put,
t'Sa wilt u noch beraden:
Dat waer mijn Siel niet nut
Ick sal heden wellecom
Sijn by mijnen Bruydegom
Dus soo zijt, van sulcke reden stom.

Twee gheveynsde ghesellen
Met namen Jesuijt,
Die quamen haer dus quellen,
In alderhande spijt:
Maer dit Maeghdelijcke graen
Is volstandich voort ghegaen
Om des levens Croone te ontfaen.

Dees twee konden niet lijden,
Dat sy volstandich bleef;
t'Eeuwigh vermaledijden,
Elck Jesuijt haer toeschreef,
Om dat dese Dochter reyn,
Dronck uyt des Levens Fonteyn,
Verdoemden sy haer oock seer veleyn.

Hoe souden sijt dan maken,
Hadden sijt heele Landt?
Met dooden branden blaken
Meer dan eenich Tyrant,
Och bedenckt u wat ghy doet,
Stort niet meer d'onschuldich bloet
Maer bekeert u ras metter spoet.

Wie soud' zijn woonplaets wenschen
Daermen Gods woort misprijst,
Ende met dreck der Menschen
De arme Ziele spijst,
Daermen ghelt van Biechten gheeft
Daermen oock met vreese leeft,
Alle die des Heeren Woort aencleeft.

In des Hollants Landouwen
Woontmen seer excelent:
Men gheeft gheen gelt van trouwen,
Van Biecht, of Sacrament
Elck leeft zijn Conscientie vry,
Men dient Godt met herten bly,
Daer verwerptmen oock d'Afgodery.

Oorlof ghy Christen Leden
Die onder t'Cruys noch woont
Wilt oock de paden treden,
Dees Martelaers ghekroont,
Wie des Heeren Naem belijdt
Met volstandicheyt altijdt
Wort int eeuwich Rijck hier na verblijf.
Meer texten van Geuzenliederen hier;
http://www.dbnl.org/tekst/_geu001geuz01_01/
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty Bronnen

Bericht  dragonfist di sep 15, 2009 1:42 am

Nou, ik heb die beweringen eens opgezocht.
http://www.koranonline.nl/
Aldus de zoekmachine, wordt Maria in 12 Sura's vermeld, Jezus slechts in 11 Sura's.

Maria is dus belangrijker dan Jezus, aldus de Koran. Net als in de Rooms Katholieke militaire sekte. Regressieve propaganda inderdaad, want Maria is volstrekt onbelangrijk, wordt door Jezus aangesproken als vrouw en niet eens als moeder. Ik zal eens kijken of ik wat leuke citaten kan vinden. Ik stel voor om citaten uit de Koran op dit forum in rose te plaatsen, want Maria is een vrouw, Islam is vooral een religie voor meiden en homo's. De polygame opvatting van =lam is meerdere vrouwen met 1 man, de mannen die overblijven moeten dan homo's worden om de dictaturiale elite die haar fortuyn verdient met deze domhouderij en regressieve propaganda tevreden te houden.

Ik zal eens kijken of ik referenties kan vinden naar de oudere profeten, waar Jezus Christus zelf meerdere malen naar refereerde, alsook elke Normale.

De profeet Jeremia wordt niet vermeld in de Koran.
De profeet Elia wordt vermeld in Sura 6:85, in 6:86 worden nog enkele profeten vernoemt.
Sura 6: Het vee
6:85 En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen.
6:86 En Ismaël, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren.

Jonas is ook een profeet. De profetie van Jonas is echter te vinden in de Bijbel, niet in de Koran. Jonas was een profeet die opdracht kreeg een stad te bekeren, omdat die stad anders vernietigd werd. Voor culturen waar de Bijbel normaal als naslagwerk wordt gebruikt, en niet verbrandt en aangevallen met propaganda er tegen zoals in Islam en Rooms Katholicisme, is bekend van de profeet Jonas, dat die door een walvis werd opgeslokt, omdat ie anders niet genoeg geloof had om Niveve te bekeren. Ik zal eens kijken of Niveve in de Koran te vinden is. Neen, de zoekmachine zegt dat de profetie van de Profeet Jonas niet geleerd wordt in de Islam.

Sura 6:85,86 geeft dus enkel de namen van profeten, zonder te vermelden dat het profeten zijn, houdt de profetie van deze belangrijke profeten verder geheim. Het is dus juist dat de Koran is gabaseerd op propaganda, want de lezer van de Koran meent dat doordat ie namen van bekende profeten daar vindt, dat de Koran profetie leert, terwijl de profetie in het geheel niet wordt geleerd, maar slechts de namen van profeten. Nou, de profeten zijn minder belangrijk dan hun leerstellingen. Als u de leerstellingen van de genoemde profeten wil leren, gebruikt dan de Koran als het toilet papier waar het voor gedrukt is, schaft een Bijbel aan, daar zijn zelfs boeken geschreven door werkelijke profeten te vinden.

Of Mohammed een profeet is, daar zie ik geen reden toe zulks te ontkennen, ondanks zijn corrupte diefstal van 6 vrouwen, om dan 6 homofielen te creeëren, om die mannen tevreden te houden. Mensen die Islam geloven, zijn net als Katholieken, Satanisten. De Katholieken erkennen geen enkele profeet, de Islam erkend slechts 1 profeet, terwijl Mohammed een analfabeet was, dit in tegenstelling tot de genoemde profeten uit de Bijbel, bovendien 6 vrouwen steelt van hun man.

Er is geen enkele reden Islam te gedogen. Islam is Satanisme, een systeem gebaseerd op handig geformuleerde leugens, waar de student van de Koran de indruk krijgt dat ie Profetie geleerd krijgt, terwijl er in het geheel geen profetie geleerd wordt, want Mohammed heeft de Koran niet geschreven en de geschriften van de Profeten vindt men er niet.
dragonfist
dragonfist
protestant
protestant

Aantal berichten : 67
Leeftijd : 55
Woonplaats : tuin
Points : 5721
Reputation : 0
Registration date : 28-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty Leuk programma

Bericht  Butcherprophet ma sep 14, 2009 3:15 pm

Maar er is wel weer een onjuistheid in te vinden, want het Hindoeïsme en Boedhisme heeft nooit iemand vervolgt vanwege religie. Integendeel. Moslims wel, ook de Katholieken. Katholieken en Islam, er zit werkelijk geen vershil tussen die heidense sektes. Maar Boedhisme is een totaal andere cultuur, die haar eigen technologie heeft. Net als de Hindoe culturen. Hindoe is een verzamelnaam van vele vaak zeer oude en wijze tradities. Islam en Katholicisme is enkel gericht op macht, volgzaamheid, broederschap in hypocratie, vervolgen van de profeten.

Gemakkelijk is dit te zien aan Islam, omdat ze Mohammed de laatste profeet noemen. Maar zich niet baseren op werkelijke profeten als Jesaja, Jeremia, Elia, Elisha, vele profeten meer worden er genoemt in de TORAH. Maar de Koran en Islam baseert zich op Maria, net als de heidense Rooms Katholieke Sekte. Vandaar zijn dit regressieve systemen, die de profeten vervolgen. Voorbeeld voor de Islam als profetenmoordenaars is de moord op Mahatma Ghandhi door een moslim. Ook diens dochter Indira Ghandhi is door een moslim vermoord. Vóór de Reformatie waren de Katholieken gebaseert op de monetaire en militaire macht van de Tempeliers, de Islam op de Satanische Cult van de Assassins. Hier is wat informatie te vinden;
http://www.ukginger.net/mystery-babylon.php

De Maria aanbidding van de Islam en de Katholieken is dezelfde. Fatima is een van de belangrijkste bedevaarts oorden van de Rooms Katholieke Papentempel in Portugal, tevens een van de vrouwen van Mohammed. Die Islam vrouwen verkleden zich als Rooms Katholieke nonnen, omdat Mohammed's eerste vrouw een Rooms Katholiek was. Dit is uitgelegd door iemand die deze informatie vond na onderzoek in de bibliotheek van het Vatikaan;
http://www.spirituallysmart.com/the_prophet.html
of hier;
http://www.chick.com/reading/comics/0117/theprophetindex.asp

Aanbidden van Maria, omdat zij de moeder van Jezus is, is regressief, omdat Maria niet de Zoon van God is. Met andere woorden, Islam en Katholicisme zijn militaire systemen van propaganda, waar eenieder op deze planeet zich tegen moet verdedigen! Mogelijk is er enige uitzondering in bepaalde Islam tradities, zoals de Shia en de Ahmadiya, maar Sunni en Wahibee is in ieder geval slechts een militair propaganda systeem. Net als Katholicisme.

Ik weet dit al jaren, alle feiten bewijzen dit.
Katholicisme en Islam zijn militaire systemen, zeker geen religie.
Katholicisme is opgezet door Keizer Constantijn, omdat anders zijn Keizerrijk vernietigd zou worden. Katholicisme is slechts vervolging, alles wat het doet ter vervolging van de leerstellingen van Jezus Christus. Hun wonderen en heiligen zijn allemaal vervalsingen, hun leerstellingen zijn een combinatie van vervalsingen en propaganda. Bij islam is dit ook zo. Ik bedoel, als de profeet Jeremia niet eens bekend is in de Koran, dan verzwijgt de Koran slechts de geschiedenis van dat gebied in het Arabische deel van de planeet. Kennisvervalsing, domhouderij, bijgeloof. Fanatiek bijgeloof laat misschien al zien hoe gevaarlijk die militaire systemen zijn, de Paus is niet bepaald nederig in diens paleizen...
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 80
Woonplaats : Normandië
Points : 5781
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty Geheim?

Bericht  Roelfzema ma sep 14, 2009 2:03 pm

Nou, veel van die ordes zijn niet geheim Butcher.

Ik had op die pagina van troyspace naar een van die ordes gekeken. Bezig met pers, de Assumptionisten. Wel leuke informatie, alleen je hebt er zo weinig aan, als de landmacht in Uruzgan zit om 11 September 2001 te wreken.

Zouden die huurlingen van de buitenlanders het echt geloven?

Volgens mij is het net als Sinterklaas: Als je er in gelooft krijg je cadeautjes ... salaris en respect van de buitenlanders die de Staten Generaal doen. Ehr, Hans van Mierlo is een buitenlander, want hij promoot de agenda van het Vatikaan en de Papisten, niet van de Nederlanders.
In ieder geval, ik vond een toepasselijk radio programma van Eric Jon Phelps voor deze discussie;

http://www.mediafire.com/file/j2tzjunynq3/Eric Jon Phelps - September 11, 2009.mp3
Alternatieve download;
http://www.sendspace.com/file/6gdboy
Topic: Nationalism

Overigens, die Bijbel oorlog waar Mannenbroeder Eric van spreekt, is natuurlijk ook in Nederland bezig. Onlangs vond ik een pagina met goede informatie daar over, van iemand die het uitgezocht had;
http://www.wat-is-waarheid.info/bijbel-vervalsing.htm
Die pagina heet Bijbel vervalsing, omdat die pagina informatie geeft over de corruptie in verschillende vertalingen. Voor zover ik begrepen heb, is de Jongbloed vertaling uit 1977 de beste vertaling. Het verschil tussen die vertalingen is schrikbarend groot. Concilie van Trente in Nederland. Hoe is het in Afganistan meiden? Als je terug komt, kan je hier beginnen met de burgemeester van Tilburg en Rotterdam! Overigens, die moslims aan de top van de eens gereformeerde Staten, worden daar geplaatst door de Zwartrokken middels de Vrijmetselarij. Barry Davis, Barack Obama, is een Prince Hall Vrijmetselaar en Moslim. Veel Vrijmetselaars zijn verder te vinden bij de Landmacht. 11 September. Lekker schieten met die dure wapens van ons meiden? Het is om te janken!
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty Inderdaad

Bericht  Butcherprophet ma sep 14, 2009 12:47 pm

Ik ben blij dat je er over begint, Roelfzema.

Het is alleen volgens mij te moeilijk voor Nederlanders om precies te begrijpen, dat we het hier hebben over een werkelijke oorlog, geen Koude oorlog als excuus voor een geheime agenda. De media die de mensen in Nederland gewent zijn, is gemaakt door mensen die opgeleidt zijn door het verplichtte schoolsysteem. Verplicht is hier al een wets overtreding, want de Grondwet van de Republiek wordt niet meer erkend in dit land, ook niet door de Staten Generaal. Sedert Napoleon hier binnen viel. De Nederlandse grondwet is gesaboteerd, dit maakt iedere bodyguard5 van de ped0f1elen van de EU en Unesco agent strafbaar, omdat ie Katholicisme gedoogt.

De gevolgen van dit schoolsyteem zijn zaken als:
Hans van Mierlo is opgeliedt door de Zwartrokken in Nijmegen. Het Canisius College. Jan Marrijnissen is opgeleidt door de Norbertijnen van Heeswijk Dinther, vandaar dat ie Socialisme promoot en op bedevaart gaat naar Assissië. We hebben de afgelopen eeuw Rooms Katholieke Minister Presidenten gehad, terwijl het voor een Katholiek verboden was bij de overheid te werken in de Republiek. Dit zijn ernstige wets overtredingen. Maar omdat die niet afgestraft worden, wettelooshied beloont wordt met gouden handdrukken, is corruptie beschermt door Justici en trouw aan de grondwet wordt afgestraft door de geheime genootschappen van de Rooms Katholieke Papentempel, dat zich richt naar het Concilie van Trente. Het Concilie van Trente verklaard onze cultuur "Anathema". Om onze cultuur te vernietigen, heeft het Vatikaan een halve geleden besloten om ons ras te vernietigen. Net als in Rooms Katholiek Zuid Amerika, men is daar blijkbaar blij met de resultaten van ras vernietiging. Door de import van Islam, valt het terrorisme van de Rooms Katholieke militaire dictaturiale pogingen minder op. Ustashi, de moord op Abraham Lincoln, IRA, enzomeer. Veel meer, want de meeste politieke moorden zijn terug te voeren op het Concilie van Trente.

Hier zijn zo'n 40 geheime genootschappen van de Rooms Katholieke Papentempel;
http://home.arcor.de/rkk2005/lekenorg.htm
In Nederland.

Internationaal is er hier een lijst met 276 geheime genootschappen van de Rooms Katholieke Papentempel.
1. Adorers (Adorers of the Blood of Christ) – A.S.C.
2. Adornos (Clerics Regular Minor) – C.R.M.
3. Adrian Dominican Sisters
4. Alexians – C.F.A.
5. Angelic Sisters of St. Paul – A.S.S.P. (1535)
6. Apostles of the Sacred Heart of Jesus – A.S.C.J.
7. Assumptionists – A.A. (1845)
8. Little Sisters of the Assumption
9. Oblates of the Assumption
10. Orantes of the Assumption
11. Religious of the Assumption
12. Atonement, Society of the (Atonement Friars/Graymoor Friars/Sisters) – S.A. (1909)
13. Augustinian Recollects – (Order of the Augustinians Recollects) – O.A.R. (1912)
14. Augustinian Sisters, Servants of Jesus and Mary – A.S.J.M.
15. Augustinians (Order of Saint Augustine) – O.S.A. (1256)
16. Augustinians of Kansas: Society of Saint Augustine – S.S.A. (1981)
17. Baladites (Order of Lebanese Maronite) – O.L.M.
18. Barnabites (Clerics Regular of Saint Paul) – B., C.R.S.P. (1530)
19. Benedictines (Order of Saint Benedict) – O.S.B. (1216)
20. Benedictine Oblates of St Scholastica
21. Benedictine Sisters of Perpetual Adoration (1874)
22. Bernardine Cistercian Sisters of Esquiermes
23. Bernardines (also see Cistercians) (1098)
24. Bon Secours Sisters[1] – C.B.S. (1824)
25. Bridgettines (Order of Our Savior) – O.Ss.S. (1350)
26. Brotherhood of Hope – B.H. (1980)
27. Brothers Hospitallers of St. John of God (Order of Hospitallers) – O.H. (1572)
28. Brothers of Christian Instruction of St Gabriel – S.G. (1711)
29. Brothers of Mercy of Our Lady of Perpetual Help – f.m.m.
30. Brothers of the Christian Schools (Lasallian Brothers or Christian Brothers) – F.S.C. (1680)
31. Brothers of the Poor of St. Francis of Assisi (Brothers CFP located in the United States, Belgium, The Netherlands, and Brazil, Regular Third Order)
32. Catholics of the Buffalo – C.B. (1390)
33. Camaldolese (Camaldolese Benedictines) – O.S.B. Cam.
34. Camaldolese Hermits of the Congregation of Monte Corona – Er.Cam.
35. Camillians (Order of Saint Camillus) – O.S.Cam.
36. Canonesses of St. Augustine – C.R.O.S.A.
37. Canons Regular of Saint John Cantius – S.J.C. (2006)
38. Canons Regular of the Holy Cross OSC
39. Canons Regular Canons Regular of St. Augustine CRSA
40. Canons Regular of the Immaculate Conception
41. Canons Regular of the New Jerusalem – C.R.N.J. (2002)
42. Canons Regular of the Order of the Holy Cross
43. Canossians (Canossian Daughters and Sons of Charity) – F.D.D.C.
44. Capuchins (Order of Friars Minor Capuchin) – O.F.M. Cap. (1520)
45. Capuchin Poor Clares
46. Carmelites (Order of Our Lady of Mt. Carmel) – O.Carm., O.C.D., O.C.D.S. (1209)
47. Carmelites of Mary Immaculate – C.M.I. (1831)
48. Carmelite Daughters of the Divine Heart of Jesus – D.C.J. (1891)
49. Carmelite Sisters for the Aged and Infirm
50. Carmelite Sisters of the Most Sacred Heart of Los Angeles
51. Carthusians – O.Cart. (1084)
52. Celestines (defunct) (1244)
53. Christian Brothers of Ireland – C.F.C. (1802)
54. Cistercians (Cistercians of the Ancient Observance)- O.Cist./S.O.Cist
55. Claretians (Claretian Missionaries) – C.M.F.
56. Claretian Sisters
57. Columbans (Missionary Society of St. Columban) – S.S.C.
58. Community of Betania
59. Companions of the Cross – C.C.
60. Congregatio Immaculati Cordis Mariae – C.I.C.M. (1862)
61. Congregation of the Blessed Sacrament – S.S.S.
62. Congregation of the Disciples of the Lord – C.D.D.
63. Congregation of Divine Providence – C.D.P.
64. Congregation of Holy Cross – C.S.C.
65. Congregation of the Mission – C.M. (1624)
66. Congregation of the Mother Co-Redemptrix – C.M.C.
67. Congregation of Notre Dame – C.N.D.
68. Congregation of Our Lady of the Missions
69. Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary – SS.CC. (1800)
70. Congregation of St. Basil – C.S.B. (1822)
71. Congregation of St. Joseph – C.S.J. (1873)
72. Congregation of St. Therese of Lisieux, Cstbrothers, Kerala, India
73. Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy (Divine Mercy Sisters)
74. Conventual Franciscans (Conventuals or Order of Friars Minor Conventual) – O.F.M. Conv. (1209)
75. Daughters of Charity – D.C.
76. Daughters of Divine Charity – F.D.C. (1868)
77. Daughters of Divine Love
78. Daughters of the Holy Spirit – D.H.S. (1706)
79. Daughters of Mary of the Immaculate Conception
80. Daughters of St. Paul – F.S.P. (1915, 2560 members)
81. Dehonians (Priests of the Sacred Heart of Jesus) – S.C.J.
82. Discalced Augustinians – O.A.D. (1592)
83. Discalced Carmelites – O.C.D.
84. Disciples of the Lord – C.D.D. (1931)
85. Divine Word Missionaries – S.V.D. (1875)
86. Dominican Nuns of the Perpetual Rosary
87. Dominicans (Order of Friars Preachers) – O.P. (1216)
88. Dominican Sisters of Hawthorne
89. Dominican Sisters of the Immaculate Conception – O.P. (1861)
90. Dominican Sisters of St. Cecilia – O.P. (1860)
91. Dottrinari (Congregazione dei Preti della Dottrina Cristiana) – D.C.
92. Eudists (Congregation of Jesus and Mary) – C.I.M.
93. Fathers of Mercy – (Congregatio Presbyterorum a Misericordia) – C.P.M.
94. Felician Sisters (Congregation of the Sisters of St. Felix of Cantalice) - C.S.S.F.
95. Franciscan Apostolic Sisters – F.A.S. (1954)
96. Franciscan Brothers of Brooklyn – O.S.F.
97. Franciscan Brothers of the Eucharist – F.B.E. (2004)
98. Franciscan Brothers of Peace – F.B.P. (1982)
99. Franciscan Friars (Order of Friars Minor) – O.F.M. (1209)
100. Franciscan Friars of the Renewal – C.F.R. (1987)
101. Franciscan Friars of the Third Order Regular – T.O.R.
102. Franciscan Handmaids of Mary (1915)
103. Franciscan Hospitaller Sisters of the Immaculate Conception – F.H.I.C. (1876)
104. Franciscans of the Immaculate – F.I.
105. Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood – F.M.D.M.
106. Franciscan Missionaries of the Eternal Word – M.F.V.A. (1987)
107. Franciscan Missionaries of Mary – F.M.M. (1877)
108. Franciscan Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary
109. Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus
110. Franciscan Servants of Jesus (1997)
111. Franciscan Sisters of Christian Charity – O.S.F.
112. Franciscan Sisters of the Eucharist – O.S.F. (1973)
113. Franciscan Sisters of the Immaculate Conception – F.S.I.C.
114. Franciscan Sisters of Mary Immaculate
115. Franciscan Sisters of Penance of the Sorrowful Mother – T.O.R.
116. Franciscan Sisters of Perpetual Adoration – O.S.F. (1849)
117. Fransalians (Missionaries of St. Francis de Sales) – M.S.F.S.
118. Good Shepherd Sisters – R.G.S.
119. Grey Nuns – G.N.S.H.
120. Handmaids of the Blessed Sacrament and of Charity – A.A.S.C.
121. Handmaids of the Precious Blood – H.P.B.
122. Handmaids of the Sacred Heart of Jesus – A.A.S.C.
123. Handmaids of the Sacred Heart of Jesus, Mary and Joseph
124. Holy Cross Fathers (Congregation of Holy Cross) – C.S.C. (1837)
125. Holy Spirit Adoration Sisters (Pink Sisters) – S.Sp.S.A.P.
126. Hospital Sisters of the Mercy of Jesus
127. Infant Jesus Sisters (Nicolas Barre) – I.J.
128. Institute of Christ the King Sovereign Priest – I.C.R.S.S. (1990)
129. Institute of the Incarnate Word – I.I.W. (1984)
130. Blackcoats (Society of Jesus) – S.J. (1540)
131. Josephite Fathers (St. Joseph’s Society of the Sacred Heart) – S.S.J.
132. Legion of Christ – L.C. (founded 1941, approved 1983)
133. Little Brothers of the Gospel – (1956)
134. Little Brothers of Jesus – (1933)
135. Little Brothers of St Francis – {1970) {l.b.s.f)
136. Little Sisters of the Assumption
137. Little Sisters of the Gospel – (1963)
138. Little Sisters of Jesus – (1933)
139. Little Sisters of Jesus and Mary
140. Little Sisters of the Poor – L.S.P. (ca. 1700s)
141. Lovers of the Holy Cross
142. Loreto Sisters (Institute of the Blessed Virgin Mary) – I.B.V.M.
143. Marian Fathers – M.I.C.
144. Marian Sisters (Marian Sisters of the Diocese of Lincoln) – M.S.
145. Marianists (Society of Mary) – S.M.
146. Marianist Sisters (Daughters of Mary Immaculate) – F.M.I.
147. Marianites of Holy Cross – M.S.C.
148. Marist Brothers – F.M.S. (1817)
149. Marists (Society of Mary) – S. M.(1816)
150. Maryknoll (Catholic Foreign Mission Society of America) – M.M. (1911)
151. Mercedarians (Order of Our Lady of Mercy) – O. de M. (1218)
152. Miles Christi – M.C. (1984)
153. Missionaries of Charity – M.C. (1950)
154. Missionaries of the Gospel of Life
155. Missionaries of the Poor – M.O.P.
156. Missionaries of the Precious Blood (Precious Blood Fathers) – C.PP.S.
157. Missionaries of the Sacred Heart – M.S.C.
158. Missionaries of St. Charles Borromeo) – C.S. (1887)
159. Missionaries of La Salette – M.S. (1852)
160. Missionary Society of St. Columban
161. Mission Helpers of The Sacred Heart – M.H.S.H. (1890)
162. Monastic Fraternities of Jerusalem
163. Norbertines or Premonstratensians (Canons Regular of Prémontré) – C.R.P., O.Praem. (1120)
164. Oblate Apostles of the Two Hearts – O.A.T.H. (1995)
165. Oblate Sisters of Providence – O.S.P. (1829)
166. Oblates Of Mary Immaculate – O.M.I. (1816)
167. Oblates of St. Joseph – O.S.J. (1878)
168. Oblates Of The Virgin Mary – O.M.V. (1827)
169. Olivetans (Order of Our Lady of Mount Olivet) (1313)
170. Oratorians (Oratory of St. Philip Neri) – C.O., Cong. Orat. (1500s)
171. Order of the Imitation of Christ – O.I.C. (1930)
172. Order of St. Elisabeth O.S.E. (1622)
173. Pallottines (Society of the Catholic Apostolate) – S.A.C. (1835)
174. Paris Foreign Missions Society (Missions Etrangères de Paris) – M.E.P. (1658)
175. Passionists (Congregation of the Passion) – C.P. (1720)
176. Passionist Sisters
177. Patrician Brothers – F.S.P.
178. Pauline Fathers (Order of Saint Paul the First Hermit) – O.S.P.P.E.
179. Paulist Fathers (Missionary Society of Saint Paul the Apostle) – C.S.P.
180. Piarists (Clerics Regulars Poors of the Mother of God of the Pious Schools) – Sch.P. (1617)
181. Pious Disciples of the Divine Master – P.D.D.M. (1924)
182. Poor Clares (Nuns of the Order of St. Clare/(Order of Poor Ladies) – O.S.C.
183. Poor Clare Nuns of Perpetual Adoration
184. Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary – P.B.V.M.
185. Presentation Brothers – F.P.M.
186. Priestly Fraternity of St. Peter – F.S.S.P. (1988)
187. Putra Puteri Carmel
188. Racine Dominican Sisters
189. Redemptorists (Congregation of the Most Holy Redeemer) – C.Ss.R. (1732)
190. Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacre-Coeur (Dieppe, New Brunswick)
191. Religious of the Assumption – R.A.
192. Religious of the Cenacle – R.C.
193. Religious of the Sacred Heart of Mary – R.S.H.M.
194. Religious Sisters of Mercy of Alma, Michigan – R.S.M.
195. Resurrectionists – C.R.
196. Rogationists of the Heart of Jesus – R.C.J.
197. Rosminians (Institute of Charity) – I.C.
198. Salesians of St. John Bosco – S.D.B. (1857)
199. Salesian Sisters (Daughters of Mary Help of Christian) – F.M.A.
200. Salvatorians (Society of the Divine Savior) – S.D.S. (1881)
201. School Sisters of Christ the King
202. School Sisters of Notre Dame – S.S.N.D. (1833)
203. School Sisters of the Third Order of St Francis
204. Servites (Order of Friars, Servants of Mary) – O.S.M. (1233)
205. Sinsinawa Dominican Sisters
206. Sister Adorers of the Precious Blood – R.P.G. (1861)
207. Sisters Adorers of the Royal Heart of Jesus Christ Sovereign Priest
208. Sisters of the Apostolic Carmel
209. Sisters of the Blessed Sacrament
210. Sisters of Charity – S.C.
211. Sisters of Charity of Cincinnati
212. Sisters of Charity of Leavenworth
213. Sisters of Charity of New York
214. Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary – B.V.M.
215. Sisters of Charity of the Immaculate Conception (St. John, New Brunswick, Canada)
216. Sisters of Charity of the Incarnate Word
217. Sisters of Charity of Our Lady of Mercy (South Carolina)
218. Sisters of Charity of Saint Elizabeth
219. Sisters of Charity Federation in the Vincentian-Setonian Tradition
220. Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul – Halifax (Halifax, Nova Scotia, Canada)
221. Vincentian Sisters of Charity (Pittsburgh, Pennsylvania)
222. Sisters of the Divine Compassion
223. Sisters of Charity of Seton Hill (Pennsylvania)
224. Sisters of the Holy Cross – C.S.C.
225. Sisters of Holy Cross – C.S.C.
226. Sisters of the Holy Family
227. Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary – S.N.J.M. (1844)
228. Sisters of Jesus, Our Hope
229. Sisters of Life – S.V. (1991)
230. Sisters of Mary, Mother of the Eucharist – O.P. (1997)
231. Sisters of Mercy – R.S.M. (1831)
232. Sisters of Notre Dame de Namur – S.N.D., S.N.D. de N. (1803)
233. Sisters of Our Lady of Mercy
234. Sisters of La Retraite
235. Sisters of Saint Agnes
236. Sisters of St. Francis of Assisi
237. Sisters of St Francis of the Martyr St George – F.S.G.M.
238. Sisters of St. Francis of Penance and Christian Charity
239. Sisters of Saint Francis of Rochester, Minnesota
240. Sisters of St Joseph – C.S.J.
241. Sisters of Saint Joseph of Bourg or S.S.J. (1650)
242. Sisters of St. Joseph of Chambéry
243. Sisters of Saint Joseph of Medaille
244. Sisters of St. Joseph of Peace
245. Sisters of St Joseph of the Sacred Heart – S.S.J. (1866)
246. Sisters of St. Joseph of the Third Order of St. Francis (1901)
247. Sisters of Saint Martha (Antigonish, Nova Scotia, Canada)
248. Sisters of St Rita (1911)
249. Sisters of St Therese of the Child Jesus (St Therese Sisters – Tanzania) - S.S.Th.
250. Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary – I.H.M. (1845)
251. Sisters, Servants of the Most Sacred Heart of Jesus (Cresson, PA; Poland; Vatican City) – S.S.C.J.
252. Society of the Helpers of the Holy Souls
253. Society of the Holy Child Jesus – S.H.C.J. (1846)
254. Society of Mary (Marists) Marist Fathers and Brothers (1916)
255. Society of Our Lady of the Most Holy Trinity – S.O.L.T.
256. Society of St. Edmund S.S.E. (1843)
257. Society of Saint Paul – S.S.P. (1914)
258. Society of the Sacred Heart – R.S.C.J. (1800)
259. Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta (Order of Malta) – S.M.O.M. (1099)
260. Spiritans or Holy Ghost Fathers (Congregation of the Holy Ghost) – C.S.Sp. (1703)
261. Stigmatines (Congregation of the Sacred Stigmata) – C.S.S.
262. Sulpician Fathers (Society of Saint Sulpice) – S.S., P.S.S. (1642)
263. Tertiary Sisters of St. Francis – Cameroon (1700)
264. Teutonic Order (1190)
265. Theatines (Congregation of Clerics Regular) – C.R. (1524)
266. Trappists (Order of Cistercians of the Strict Observance) – O.C.R., O.C.S.O. (1662)
267. Trinitarians (Order of the Most Holy Trinity) – O.SS.T. (1194)
268. Ursulines (Ursuline Nuns of the Roman Union) – O.S.U. (1535)
269. Verbum Dei Missionary Fraternity – M.V.D.F.
270. Viatorians (Clerics of Saint Viator) – C.S.V. (1831)
271. Heralds of the Gospel (Virgo Flos Carmeli) – E.P. (February 22, 2001)
272. Visitation Nuns (Second Federation of the Visitation Order)
273. Vocationists (The Society of Divine Vocations) – S.D.V.
274. White Fathers – M.Afr. (1868)
275. Xaverian Brothers – C.F.X.
276. Xaverian Missionaries (Missionary Society of St. Francis Xavier) – S.X.
Hier is de lijst met links naar hun websites;
http://troyspace2.wordpress.com/2008/02/12/vaticanassassinsorgorder-of-constantinehtm/
Vluchtelingenwerk...
Er is een engelstalige versie van het Concilie van Trente online hier;
http://history.hanover.edu/texts/trent.html
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 80
Woonplaats : Normandië
Points : 5781
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty Een citaat uit Multiculturalisme door By Frosty Wooldridge

Bericht  Roelfzema ma sep 14, 2009 11:55 am

Meer hoofdstukken van dit boek
hier

Multiculturalisme - Europesche guillotine Van hun culturen

Deel 3 - Persoonlijke verhalen

Door Frosty Wooldridge
9-10-9

Als je kijkt naar de afschuwelijke sociale gevolgen die groeien in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, België, Oostenrijk, Spanje, Canada en elders-je kunt niet afvragen wie bedacht het concept van 'multiculturalisme'. Hebben ze rekening houden met de menselijke natuur? Antropologische realiteit? Verschillende stammen? Antagonistische culturen?
Allochtone burgers nu bom metro's in Engeland, treinen in Spanje, rellen in Zweden en creëren groeiende sloppenwijken in Amsterdam.
Gezien genoeg tijd, om elke menselijke stam pogingen dominant worden. Bij grote aantallen, culturen werken naar vermogen. Merk op dat grote religies zoals katholieken proberen te dominant worden. U kunt observeren Mormonen sturen hun kinderen uit de hele wereld voor twee jaar om meer nummers toe te voegen. Moslims binnengevallen Europa eeuwen geleden, maar leed een nederlaag. Vandaag de dag van Libië Kaddafi zei: "Allah lacht ons in dat we niet hoeven te bombarderen of Europa te veroveren. Islam wordt de dominante cultuur medio eeuw geworden met vreedzame immigratie."
Zweden, genaamd de meest succesvolle samenleving op deze planeet, onlangs leed gruwelijke gevechten uit de groeiende islamitische bevolking dat joden haat. In plaats van te genieten van een tenniswedstrijd met Israël in Malmö, Zweden, Zweeds-moslims firebombed en dreigde om de Joden te doden. U kunt de resultaten van het multiculturalisme:
http://vodpod.com/watch/1428923-sweden-in-grip-of-islam
Als niet voor die islamitische immigranten, zou de afgedekte tennis hebben genoten van alle Zweden! Met 70 procent werkloosheid onder moslims, criminaliteit ontplofte, verkrachtingen verdrievoudigd - maar de lokale islam imam zei: "De beste islamitische staat in de wereld is Zweden!"
Als je kijkt in de Britse samenleving, vindt u twee verschillende en aparte secties van eenmaal vreedzame Engeland. Moslims houden niet van de Britten en de Britse tolereren de moslims.
Deze scheiding gebeurt in Frankrijk. Een Franse lezer, Brigitte, gezegd. "Ik geloof dat de ongebreidelde immigratie naar de VS is slechts een aspect van de" verdeel en heers "-regel van het imperialisme. Zolang immigranten uit de hele wereld mogen blijven in de VS, de" leefruimte "(Lebensraum van de Nazi's) zij innemen - wordt geweigerd Engels-sprekende Amerikaanse burgers.
"Het multiculturalisme dat wordt bevorderd creëert wrevel in de Anglo-Amerikanen, die ze niet durven stem omdat het niet politiek correct is om dat te doen. Het bestaat toch en is het opbouwen van druk en kon een dag uitdrukking vinden in brutaliteit, misschien massaslachting, in de richting alle vreemdelingen.
"Inmiddels is de Puerto Ricaanse parade is slechts een van een groot aantal, elk land heeft zijn eigen dag en optocht naar nationalistische en culturele trots tonen in hun land van herkomst en wee degene die moppert.
"Deze twee delen het beleid effectief is bij de toevoer van rancune van de kant van de Anglo-Amerikanen, minachting voor de Anglos van de kant van de immigranten, en daarmee het succes in behoud van alle mensen van verschillende afkomst vervreemd van elkaar is bereikt.
"Zolang Anglo-Amerikanen worden gehouden door de multiculturele ideologie, zullen ze geen gemeenschappelijke basis te vinden met de buitenaardse wezens, of alien-uitziende mensen. Dus de eenheid die kracht zou geven aan de mensen (united we stand) zal nooit gebeuren en imperialisme wil. bloeien Hier in Frankrijk is het gewoon hetzelfde. "
Mijn Mexicaanse antagonist, Subcommandante Pedro lees mijn laatste kolom. Hij antwoordde:

"In Boulder, Colorado, waar ik vroeger leerde op school rijk, wit, liberaal moeders, rij 50.000 dollar SUV's, droeg bumper stickers die te lezen," Celebrate Diversity ". Echter, dreven ze hun kinderen naar alle witte scholen uit de buurt van legale immigrant die enclaves overweldigd gebied scholen. "
"Domme, racistische, lui witte koeien! Het is vanwege de idioten zoals deze, dat La Raza zullen ontstaan overwinnaar. Dit zijn de DUMBASSES gestemd dat onze geliefde Obama in op een aardverschuiving. Don't worry Mr Frosty, wanneer de tijd komt deze zal de eerste zijn om te gaan. Ze zullen waarschijnlijk nog steeds te praten over de 'geneugten van tolerantie "als de guillotine druppels. Dumb dom honkeys! God Bless America LMFMAO (Tweede" M "staat voor" Mexicaanse ")!" Hartelijk, Subcomandante Pedro, mecha Brown Baretten Infiltratie Brigades, LA, Alta CA, Aztlan

Een andere lezer schreef: 'In mijn ogen totdat we spreken van onze historische stem als de stichting Nation van dit land hebben we niet de status die nodig is om zelfs worden beluisterd om alleen te laten hebben geen macht en invloed. Vooral over het beleid alle belangrijke van immigratie! We zijn nu de enige gemeenschap die geen naam heeft en geen positie in het huidige klimaat van radicale transformatie van de VS! Wij zijn op grond van een woeste aanval in elke sector, die de identiteit van een volk 'bepaalt en in het verleden! Het wordt geleid door onze eigen instellingen en leiders. De ideologie en spel is een plan gemaakt door deze transnationale etnische / religieuze elites.

"Nu hebben we de ouders van onze Democratische Republiek, Engeland, probeerde uit te roeien de capaciteit van de moedertaal Engels naar hun land, cultuur, identiteit te verdedigen, en in het verleden tegen de aanval bedoeld om te vernietigen van al deze Nation building en het behoud dynamiek en waarden !

Deze lezer schreef: "Uw inspanningen en de kennis die je geven aan mensen is zeer op prijs gesteld. Er zijn niet veel eerlijke mensen zoals u links meer lijkt het - niet op het onderwerp van de illegalen - aangezien de winsten zijn zo groot en zo verleidelijk .

"Ik ben een student aan een van de grootste fabrieken illegalen loopt waarschijnlijk in de natie. De school is Metropolitan State College of Denver. Ik heb gezworen om in online klassen, en beledigd. De professoren zijn zo in de agenda van het college dat Zij maken zelfs profane opmerkingen worden gemaakt voor studenten die niets zeggen, zelfs op afstand tegen hun agenda voor de illegalen. Als je een blanke - je beter voorbereid naar uw etniciteit opzeggen om te kunnen overleven in Metro en krijg dat bitter weinig graad.

"Iedereen die 'White" in Metro wordt geterroriseerd - ze zijn allemaal bang te worden gebracht van het college als ze niet zeggen wat wordt geëist. Je weet wel, hoe de "blanken" onbeschrijfelijk veel leed heeft berokkend minderheden sinds het begin van de tijd - en nu moeten we begrijpen en aanvaarden onze nieuwe inkomende mensen - de aanval van de illegalen voor de woekerwinsten, plunderaars en rover kapitalisten.

"Metro is onhandig Voorzitter, het is Stephen Jordan waardoor ik te worden aangevallen door andere studenten en de professoren in elk van mijn klassen - voor verschillende semesters nu - dat het meer en meer op zoek is naar net als dat ze een bijl te slijpen met mij! In wezen ben ik gediscrimineerd over mijn race - en hun voorkeur met mensen van een ander ras - en die anderen zijn, natuurlijk, de illegalen.

"Het is absoluut een take-over met dit college ondermijnen onze natie - mijn volk, mijn cultuur en mijn landgenoten.

"Titel IV federale financiële steun, in het bijzonder rassendiscriminatie verbiedt om voor een hogeschool of universiteit om deel te nemen in titel IV-programma's. CFR's zijn specifiek op dat - maar het Amerikaanse ministerie van Onderwijs niet schelen Federal Regulations - want eigenlijk in feite ED is net zo veel illegalen betrokken bij het bedrijf als het college!

"Kantoor van de burgerlijke rechten in het onderwijs, alleen omgaan met minderheden klachten --- Kaukasische nooit klachten. Wat een verschrikkelijke puinhoop - worden geterroriseerd over deze en heb mijn diploma aan de lijn!"

Een lezer in Canada zei: "We hebben cabines met verschillende culturen hier in Montreal op onze beurzen. Maar heel weinig bezoek van de Canadese stand. Een immigrant zei:" Nederland is geen land meer. We zijn allemaal immigranten naar deze multiculturele samenleving. "

Als massa-immigratie blijft het toevoegen van 200.000 meer mensen uit verschillende culturen van over de hele wereld naar de VS maandelijks en ruim 2,4 miljoen per jaar-zullen ze onze nationale taal, verdringen onze cultuur en onze manier van leven.

De Verenigde Staten snelheden in de richting van steeds een disfunctioneel, onstabiel en hopeloos multiculturele beschaving. De metafoor van de Toren van Babel legt uit onze benarde situatie.
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty De oorlog tegen het blanke ras

Bericht  Roelfzema ma sep 14, 2009 11:32 am

Ofwel, het succes van de mulatten in Islam en Rooms Katholicisme!

Hier een artikel wat enigzins de internationale Multikulturele propaganda van de Papisten (meestal=Links) om zich te verdedigen tegen Nationalisme. De Eugenics filosofie van Adolf Hitler is een prima cover voor de Zwartrokken, maar vergeet niet, dat Hitler vooral blanken vermoord heeft!

Newsweek's War on White People: "Het is verschrikkelijk om kinderen die er trots op zijn blank te wezen."

http://cofcc.org/?p=6589


Newsweek is onlangs begonnen met een all out oorlog op het mentale welzijn van blanke kinderen in hun septembernummer. Het artikel is getiteld "Ziet Baby discriminatie." Het artikel beweert, met religieus fanatisme, dat blanke kinderen worden geleerd om alle kennis van raciale verschillen schuwen en onderwezen schuldig te voelen. Newsweek daadwerkelijk gedrukt "Het is verschrikkelijk om kinderen die er trots op zijn blank te wezen." Het Newsweek artikel bepaalt dat daadwerkelijk blanke kinderen moet worden gesteld om zich schuldig aan "knock down hun verheerlijkt oog van witte mensen", terwijl de zwarte kinderen moet worden opgebouwd met "etnische trots." Blanke ouders, en alleen blanke ouders, wordt verzocht om naar veel moeite om hun eigen kinderen met hersenspoelen te beginnen op de leeftijd van 3.

Maar, temidden van de extremistische uitspraken van Newsweek echte Bombshells over ras realiteiten zijn toegelaten

Hier zijn een aantal hoogtepunten:
"Kinderen zo jong als 6 maanden beoordelen op basis van huidskleur." - Newsweek
Blanke ouders, die blij multiculturalisme en de diversiteit te omarmen, zijn doodsbang om te praten met hun eigen kinderen over ras angst voor wat hun eigen kinderen zouden kunnen zeggen.
75% van de niet-blanke ouders met hun kinderen praten over ras, tegenover slechts 25% van de witte ouders.
Witte kinderen 5 tot 7 bijwonen van raciaal diverse scholen universeel had een beter advies van hun eigen ras dan andere rassen.
Blanken zijn opgeroepen om intense multi-culturele indoctrinatie beginnen met behulp van video's en ouderlijke discussies op de leeftijd van 3, dus niet het recht te missen op "ontwikkelingsstoornissen omlijsting."
Blamke kinderen moeten worden gedaan om zich schuldig te voelen voor vermeende wandaden van hun ras, te verhogen positieve houding tegenover zwarten.
Zwarte kinderen moeten worden begeleid op "etnische trots" om ze oppompen en maken ze meer kans van slagen in het leven.
553 wetenschappers ondertekenden een 2007 hooggerechtshof school amicus brief ter ondersteuning van school desegregatie. Echter, de korte gebruikte vele qualificaties en alleen gezegd dat desegregatie "kan" verbeteren van zwarte prestaties. Er was geen echt vertrouwen in de desegregatie van de kant van de wetenschappers.
Diverse scholen leiden niet tot meer cross-race relaties. In feite is het tegendeel is waar. Hoe meer divers een school, hoe meer studenten zelf-scheiden door ras.
Witte kinderen de voorkeur aan een witte Santa Claus en zwarte kinderen de voorkeur aan een zwarte Santa Claus.

Zie artikel.

Wat je ziet opvallend afwezig in whitey haten Newsweek's tirade het maken van witte kinderen voelen zich schuldig en het trots maken van zwarte kinderen, is het feit dat zwarte kinderen daadwerkelijk al een hogere zelfwaardering hebben dan blanke kinderen. In feite is de mensen met de laagste eigenwaarde meestal Aziaten zijn.

American Sociological Association (Bron)

Afgelopen onderzoek wijst uit dat zwarte jongeren consequent een hogere zelfwaardering hebben dan blanke studenten. Ander onderzoek toont aan dat gevoel van eigenwaarde positieve effecten heeft op academische prestaties. Hebben echter lagere academische prestaties dan blanke studenten op zwarte studenten, terwijl tegelijkertijd een hoger gevoel van eigenwaarde exposeren .
Er is elders op dit forum een discussie over de Zwartrokken achtergronden van het Internationaal Socialisme, waarmee Links zich profileert als de trouwe slaven van Generaal Jan Roothaan.

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 1252914205-660
JAN ROOTHAAN


Laatst aangepast door Roelfzema op ma sep 14, 2009 12:02 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De oorlog tegen het blanke ras - Pagina 2 Empty Re: De oorlog tegen het blanke ras

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum